PAN.2018.1.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 stycznia 2018 r.

DECYZJA Nr 2/2018
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej działającej pod nazwą Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

§  1.  Zgodnie z § 4 Decyzji nr 46 Prezesa PAN z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, powołuję Komisję konkursową, która wyłoni kandydata na dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, w składzie:

Przewodniczący:

- prof. Stanisław J. Czuczwar, Wiceprezes PAN Członkowie:
- prof. Andrzej Friszke
- prof. Stanisław Filipowicz
- prof. Elżbieta Frąckowiak
- Tadeusz Latała
- prof. Antoni Rogalski
- prof. Jacek Zaremba
§  2.  Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Współpracy z Zagranicą PAN.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
§  4.  Integralną część Decyzji stanowi oświadczenie o zachowaniu poufności, które podpisują członkowie Komisji, stanowiące załącznik nr 1 do decyzji.

Otrzymują:

1. Członkowie Komisji

2. Wydziały I-V PAN

3. Biura Kancelarii PAN

4. a/a

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Oświadczenie o zachowaniu poufności

W związku z prowadzonym w trybie konkursu postępowaniem mającym wyłonić kandydata na dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przeze mnie w toku przeprowadzanego konkursu oraz do wykorzystania tych informacji jedynie w celu prawidłowego wyboru kandydata na dyrektora Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie.

Przez informacje, o których mowa powyżej, rozumie się wszelkie dane, materiały i wiedzę, w szczególności związane z liczbą złożonych aplikacji, którymi dysponować będzie Polska Akademia Nauk w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

Działając jako przedstawiciel Komisji Konkursowej oświadczam, że zobowiązuję się do:

1. zachowania w ścisłej poufności wszelkich informacji udostępnionych mi przez Polską Akademię Nauk w toku lub w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym mającym wyłonić kandydata na dyrektora wyżej wymienionej pomocniczej jednostki naukowej PAN,

2. wykorzystywania wszelkich informacji wyłącznie w celach wynikających wprost z konieczności wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie jedynie w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia konkursu.

Imię i nazwisko: ..........................................................................

Stanowisko: ................................................................................

Podpis: ........................................................................................

Data: ...........................................................................................