PAN.2017.11.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 listopada 2017 r.

DECYZJA Nr 64/2017
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli

§  1.  Zgodnie z § 4 Decyzji nr 46 Prezesa PAN z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, powołuję Komisję konkursową, która wyłoni kandydata na dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli

w składzie:

Przewodniczący:

- prof. Stanisław J. Czuczwar, Wiceprezes PAN
Członkowie:
- prof. Elżbieta Witkowska-Zaremba
- p. Tadeusz Latała
- prof. Leszek Kaczmarek
- prof. Roman Micnas
- prof. Roman Słowiński
- prof. Jacek Zaremba
§  2.  Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Współpracy z Zagranicą PAN. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
§  3.  Integralną część decyzji stanowi oświadczenie o zachowaniu poufności, które podpisują członkowie Komisji, stanowiące załącznik nr 1 do decyzji.

Otrzymują

1. Członkowie Komisji

2. Wydziały I-V PAN

3. Biura Kancelarii PAN

4. a/a

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Oświadczenie o zachowaniu poufności

W związku z prowadzonym w trybie konkursu postępowaniem mającym wyłonić kandydata na dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przeze mnie w toku przeprowadzanego konkursu oraz do wykorzystania tych informacji jedynie w celu prawidłowego wyboru kandydata na dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli.

Przez informacje, o których mowa powyżej, rozumie się wszelkie dane, materiały i wiedzę, w szczególności związane z liczbą złożonych aplikacji, którymi dysponować będzie Polska Akademia Nauk w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

Działając jako przedstawiciel komisji konkursowej oświadczam, że zobowiązuję się do:

1. zachowania w ścisłej poufności wszelkich informacji udostępnionych mi przez Polską Akademię Nauk w toku lub w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym mającym wyłonić kandydata na dyrektora wyżej wymienionej pomocniczej jednostki naukowej PAN,
2. wykorzystywania wszelkich informacji wyłącznie w celach wynikających wprost z konieczności wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli jedynie w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia konkursu.

Imię i nazwisko: ...........................................................................................

Stanowisko: ..................................................................................................

Podpis: ..........................................................................................................

Data: .............................................................................................................