Akt korporacyjny

PAN.2017.7.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 lipca 2017 r.

DECYZJA Nr 37/2017
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 11 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN w Paryżu

§  1.  Zgodnie z § 5 Decyzji nr 7 Prezesa PAN z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Akademii, zmienionej Decyzją nr 28 Prezesa PAN z dnia 24 czerwca 2011 r., Decyzją nr 9/15 Prezesa PAN z dnia 21 kwietnia 2015 r., Decyzją nr 35/2016 Prezesa PAN z dnia 12 września 2016 r. oraz Decyzją nr 37 Prezesa PAN z dnia 4 października 2016 r. powołuję Komisję konkursową, która wyłoni kandydata na dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu

w składzie:

Przewodniczący:

- prof. Stanisław J. Czuczwar, Wiceprezes PAN
Członkowie:
- Pan Tadeusz Latała, Kanclerz PAN
- prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek
- prof. Roman Micnas
- prof. Roman Słowiński
- prof. Elżbieta Witkowska-Zaremba
- prof. Jacek Zaremba

Sekretarz Komisji:

- dr Anna Plater-Zyberk, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą PAN
§  2.  Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Współpracy z Zagranicą PAN. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
§  3.  Integralną część Decyzji stanowi oświadczenie o zachowaniu poufności, które podpisują członkowie Komisji, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
§  4.  Traci moc decyzja nr 36/2017 Prezesa PAN z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN w Paryżu.

Otrzymują:

1. Członkowie Komisji

2. Wydziały I-V PAN

3. Biura Kancelarii PAN

4. a/a

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Oświadczenie o zachowaniu poufności

W związku z prowadzonym w trybie konkursu postępowaniem mającym wyłonić kandydata na dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przeze mnie w toku przeprowadzanego konkursu oraz do wykorzystania tych informacji jedynie w celu prawidłowego wyboru kandydata na dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryżu.

Przez informacje, o których mowa powyżej, rozumie się wszelkie dane, materiały i wiedzę, w szczególności związane z liczbą złożonych aplikacji, którymi dysponować będzie Polska Akademia Nauk w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

Działając jako przedstawiciel komisji konkursowej oświadczam, że zobowiązuję się do:

1. zachowania w ścisłej poufności wszelkich informacje udostępnionych mi przez Polską Akademię Nauk w toku lub w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym mającym wyłonić kandydata na dyrektora wyżej wymienionej pomocniczej jednostki naukowej PAN,

2. wykorzystywania wszelkich informacji wyłącznie w celach wynikających wprost z konieczności wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryżu jedynie w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia konkursu.

Imię i nazwisko: ..........................................................

Stanowisko: .................................................................

Podpis: .........................................................................

Data: ............................................................................