PAN.2018.6.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 28 czerwca 2018 r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego.

Na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2017 r. poz. 1869), oraz § 31 Statutu Polskiej Akademii Nauk, postanawia co następuje:
1. Powołuje Komisję Przetargową w składzie:
1) Kinga Pawelec - Przewodniczący Komisji,
2) Jerzy Baranowski - Członek Komisji,
3) Daniel Drukalski - Członek Komisji.
2. Do zadań Komisji należy przeprowadzenie konkursu na wyłonienie brokera ubezpieczeniowego dla Polskiej Akademii Nauk.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.