Podat.2018.2.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 13/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Informatyzacji

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 6 oraz 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z uchwałą nr 37/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie informatyzacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Komisję Informatyzacji (zwaną dalej: Komisją), w skład której wchodzą:
1) Piotr Przybyła - nr wpisu 06697
2) Piotr Orzeł - nr wpisu 09891
3) Katarzyna Pawłowska - nr wpisu 11638
4) Alicja Maria Marciniak - nr wpisu 04382
5) Marcin Cichocki - nr wpisu 11584
6) Bartosz Kubista - nr wpisu 12474
7) Piotr Jan Brozowski - nr wpisu 03637
8) Ewa Szypowicz - nr wpisu 02774.
§  2.  Na Przewodniczącego Komisji Informatyzacji powołuje się Piotra Orła.
§  3.  Do zadań Komisji Informatyzacji należy w szczególności:
1) podejmowanie działań zmierzających do utrzymania i zapewnienia należytego poziomu informatyzacji oraz cyfryzacji Izby poprzez:
- integrację, unifikację systemów informatycznych,
- zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Izby z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych oraz wymagań technicznych,
2) rozwijanie narzędzi teleinformatycznej komunikacji pomiędzy organami i członkami Izby,
3) rozwijanie produktów i narzędzi teleinformatycznych służących promocji zawodu doradcy podatkowego oraz usług doradztwa podatkowego,
4) podejmowanie innych czynności służących informatyzacji i teleinformatyzacji Izby.
§  4.  Finansowanie Komisji odbywać się będzie ze środków określonych uchwałą nr 38/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie finansowania informatyzacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.