Akt korporacyjny

Podat.2018.2.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 15/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw zmian w ustawie o doradztwie podatkowym

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 6 oraz 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Komisję do spraw zmian w ustawie o doradztwie podatkowym (zwaną dalej: Komisją), w skład której wchodzą:
1) Rafał Mikołajewski - nr wpisu 11534
2) Mateusz Stańczyk - nr wpisu 11653
3) Anna Misiak - nr wpisu 11028
4) Joanna Świerzyńska - nr wpisu 10781
5) Tomasz Rolewicz - nr wpisu 10440
6) Andrzej Marczak - nr wpisu 02222
7) Mariusz Jelonek - nr wpisu 06338
8) Iwona Biernat-Baran - nr wpisu 12273
9) Zbigniew M. Szymik - nr wpisu 08239
10) Stanisław Kutniewski - nr wpisu 06294
11) Roman Pitucha - nr wpisu 02597
12) Andrzej Bator - nr wpisu 10845
13) Krystyna Józefa Ziółkowska - nr wpisu 01114
14) Mariusz Cieśla - nr wpisu 03490
15) Adam Mariański - nr wpisu 11500.
§  2.  Celem prac Komisji będzie opracowanie zmian w ustawie o doradztwie podatkowym poprzez przygotowanie własnego projektu zmian w ustawie o doradztwie podatkowym w następujących obszarach:
a) rozszerzenie uprawnień doradcy podatkowego, w szczególności w zakresie:
- realizacji przez podatników obowiązków podatkowych,
- spraw karnych skarbowych,
- ubezpieczeń społecznych,
- postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym;
b) doprecyzowanie zasad postępowania dyscyplinarnego oraz rozszerzenia katalogu kar;
c) wprowadzenie aplikacji zawodowej;
d) zmiany struktury organizacyjnej samorządu doradców podatkowych, w szczególności utworzenia okręgowych izb doradców podatkowych posiadających osobowość prawną.
§  3.  Na Przewodniczącego Komisji do spraw zmian w ustawie o doradztwie podatkowym powołuje się Adama Mariańskiego.
§  4.  Finansowanie Komisji odbywać się będzie z poz. Ws3 planu przychodów i wydatków Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.