PAN.2017.10.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 października 2017 r.

DECYZJA Nr 52/2017
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 17 października 2017 r.
w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szczegółowych warunków likwidacji pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie.

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869) w związku z § 14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji instytutów naukowych oraz tworzenia i likwidacji pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2011 r. Nr 10, poz. 52) postanawiam, co następuje:
1. Powołuję komisję do spraw ustalenia szczegółowych warunków likwidacji pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie, zwaną dalej "Stacją", w następującym składzie:
1) prof. dr hab. Roman Micnas - Przewodniczący komisji;
2) prof. dr hab. Grażyna Borkowska - członek komisji;
3) prof. dr hab. Lucjan Pawłowski - członek komisji;
4) Pan Marek A. Pąkciński - Dyrektor Stacji;
5) Pani Danuta Garwolińska - księgowa.
2. Do zadań Komisji należy ustalenie szczegółowych warunków likwidacji Stacji.
3. Komisja przygotowuje opinię zawierającą:
1) ocenę działalności merytorycznej, efektywności i możliwości dalszego wykonywania zadań przez Stację;
2) analizę stanu organizacyjno-prawnego oraz ocenę stanu ekonomiczno- finansowego Stacji, ze szczególnym uwzględnieniem statusu prawnego majątku, wartości niematerialnych i prawnych;
3) sposób dokonania likwidacji Stacji, stosownie do art. 65 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
4) analizę stanu kadrowego Stacji;
5) analizę możliwości zaspokojenia lub zabezpieczenia zobowiązań Stacji;
6) propozycje w zakresie zagospodarowania mienia i należności Stacji;
7) wskazanie kandydata na likwidatora Stacji.
4. Komisja kończy swoje prace z chwilą przedstawienia Prezesowi PAN opinii, o której mowa w ust. 3.
5. Obsługę prac Komisji zapewnia Gabinet Prezesa PAN.
6. Komórki Kancelarii PAN, a w szczególności Biuro Finansów i Budżetu oraz Zespół Spraw Pracowniczych zapewniają wsparcie Komisji w jej pracach.
7. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

1. Członkowie Komisji

2. Komórki organizacyjne Kancelarii PAN