Akty korporacyjne

PAN.2019.5.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 maja 2019 r.

DECYZJA Nr 40/2019
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw upowszechniania i promocji działalności naukowej

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j.: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1475 z późn. zm.) postanawiam, co następuje:
§  1.  Powołuję Komisję do spraw upowszechniania i promocji działalności naukowej, zwaną dalej "Komisją", w składzie:

Przewodniczący: wiceprezes PAN- prof. Stanisław Filipowicz, członek rzeczywisty PAN Członkowie:

z Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN:

1) Prof. Grażyna Borkowska, członek korespondencyjny PAN
2) Prof. Jerzy M. Brzeziński członek rzeczywisty PAN
z Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN:
3) Prof. Andrzej Ciereszko, członek korespondencyjny PAN
4) Prof. Małgorzata Kossut, członek korespondencyjny. PAN

z Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN:

5) Prof. Janusz Lipkowski, członek rzeczywisty PAN
6) Prof. Alfred Uchman, członek korespondencyjny PAN

z Wydziału IV Nauk Technicznych PAN:

7) Prof. Andrzej Nowicki, członek korespondencyjny PAN
8) Prof. Ryszard Pohorecki, członek rzeczywisty PAN

z Wydziału V Nauk Medycznych PAN:

9) Prof. Jan Albrecht, członek korespondencyjny PAN
10) Prof. Sławomir Majewski członek rzeczywisty PAN

z Akademii Młodych Uczonych:

11) Dr hab. Monika Kwoka
§  2.  Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) wypracowanie kryteriów dotyczących oceny wniosków o przyznanie środków finansowych z zakresu upowszechniania i promocji działalności naukowej;
2) ocena i rekomendacje dotyczące wniosków o finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania i promocji działalności naukowej;
3) opiniowanie odwołań od decyzji o podziale środków na upowszechnianie i promocję działalności naukowej.
§  3.  Komisja zostaje powołana na kadencję 2019-2022.
§  4.  Obsługę administracyjno-organizacyjną prowadzi Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki Kancelarii PAN.
§  5.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.