Podat.2018.2.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 16/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 6 oraz 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z uchwałą nr 93/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 14 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Doradców Podatkowych do opracowania, zatwierdzenia i przyjęcia Zatwierdzonego Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w sprawie ochrony danych osobowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Komisję do spraw opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych (zwanej dalej: Komisją), w skład której wchodzą:
1) Alicja Maria Marciniak - nr wpisu 04382
2) Michał Laskowski - nr wpisu 11626
3) Bartosz Kubista - nr wpisu 12474
4) Zbigniew M. Szymik - nr wpisu 08239.
§  2.  Na Przewodniczącego Komisji powołuje się Bartosza Kubistę.
§  3. 
1.  Do zadań Komisji należy w szczególności opracowanie Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w sprawie ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 40 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej: RODO).
2.  Kodeks Postępowania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, określi w szczególności:
1) zasady i warunki rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych przez członków Izby;
2) zasady ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez członków Izby jako administratorów danych osobowych w określonych kontekstach;
3) zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych przez członków Izby;
4) odpowiednie środki i procedury techniczne i organizacyjne, zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez członków Izby zgodnie z RODO;
5) środki i procedury zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez członków Izby, o których mowa w art. 24 i 25 RODO oraz środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania, o których mowa w art. 32 RODO;
6) inne elementy, o których mowa w art. 40 ust. 2 RODO.
§  4.  Finansowanie Komisji odbywać się będzie z poz. Ws3 planu przychodów i wydatków Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.