Podat.2018.2.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 14/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw ochrony tajemnicy zawodowej

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 6 oraz 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z uchwałą nr 36/2018 z dnia 13 stycznia 2018 r. V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w sprawie tajemnicy zawodowej, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Komisję do spraw ochrony tajemnicy zawodowej (zwaną dalej: Komisją), w skład której wchodzą:
1) Mariusz Jelonek - nr wpisu 06338
2) Anna Misiak - nr wpisu 11028
3) Andrzej Marczak - nr wpisu 02222
4) Iwona Biernat-Baran - nr wpisu 12273
5) Joanna Świerzyńska - nr wpisu 10781
6) Tomasz Rolewicz - nr wpisu 10440
7) Zbigniew M. Szymik - nr wpisu 08239
8) Adam Mariański - nr wpisu 11500
§  2.  Na Przewodniczącego Komisji powołuje się Andrzeja Marczaka.
§  3.  Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) weryfikacja przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej jako fundamentalnej zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego i istoty instytucji zawodu zaufania publicznego,
2) przeciwdziałanie próbom osłabienia instytucji tajemnicy zawodowej doradców podatkowych czy rozszerzenia wyjątków od obowiązku jej bezwzględnego zachowania, co oznaczałoby istotne i niedopuszczalne osłabienie pozycji obywatela w relacjach z organami Państwa,
3) podejmowanie innych czynności mających na celu ochronę i umocnienie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez doradców podatkowych.
§  4.  Finansowanie Komisji odbywać się będzie z poz. Ws3 planu przychodów i wydatków Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.