Akty korporacyjne

PAN.2017.8.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 100/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji do spraw oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego znajdującego się na wyposażeniu Oddziału PAN w Łodzi.

Na podstawie § 4 ust. 4 Załącznika do Zarządzenia Nr 16/2011 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 października 2011r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem ruchomym w jednostkach Polskiej Akademii Nauk nieposiadających osobowości prawnej oraz w Kancelarii PAN postanawiam, co następuje:
§  1.  Powołuję komisję do spraw oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego znajdującego się na wyposażeniu Oddziału PAN w Łodzi.
§  2.  W skład komisji wchodzą:
1. Karolina Jaszczyk - Przewodniczący Komisji;
2. Alicja Kwiatulska - Kowalczyk - Członek Komisji;
3. Jacek Jurczakowski- Członek Komisji.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.