Akt korporacyjny

PAN.2018.4.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 30 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji do spraw oceny przydatności majątku ruchomego w jednostce pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie.

Na podstawie § 4 Załącznika do Zarządzenia Nr 16/2011 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 października 2011r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem ruchomym w jednostkach Polskiej Akademii Nauk nieposiadających osobowości prawnej oraz w Kancelarii PAN postanawiam, co następuje:
§  1.  Powołuję komisję do spraw oceny przydatności majątku ruchomego jednostki działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie, zwanej dalej Jednostką".
§  2.  W skład komisji wchodzą:

Przewodniczący komisji - dr hab. Marek Pąkciński,

członek Komisji - Adam Florczak

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.