PAN.2017.8.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 97/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji do spraw oceny przydatności majątku ruchomego w jednostce pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie.

Na podstawie § 4 Załącznika do Zarządzenia Nr 16/2011 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 października 2011r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem ruchomym w jednostkach Polskiej Akademii Nauk nieposiadających osobowości prawnej oraz w Kancelarii PAN postanawiam, co następuje:
§  1.  Powołuję komisję do spraw oceny przydatności majątku ruchomego jednostki działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie, zwanej dalej "jednostką", z wyjątkiem oceny przydatności sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, telewizorów, urządzeń multimedialnych oraz osprzętu do nich.
§  2.  W skład komisji wchodzą:

Przewodniczący:

- dr hab. Marek Pąkciński - Dyrektor jednostki
Członkowie:
- Ewa Fischer - ekspert jednostki.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.