Akt korporacyjny

PAN.2018.6.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego znajdującego się w Oddziale PAN w Krakowie.

Na podstawie § 4 ust. 5 Załącznika do Zarządzenia Nr 16/2011 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem ruchomym w jednostkach Polskiej Akademii Nauk nieposiadających osobowości prawnej oraz w Kancelarii PAN postanawiam, co następuje:
§  1.  Powołuję komisję do spraw likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego Oddziału PAN w Krakowie.
§  2.  W skład komisji wchodzą:
1. Barbara Paniec - Przewodnicząca Komisji,
2. Marzena Dobek - Członek Komisji.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.