PAN.2018.2.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43 /2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego znajdującego się w Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Moskwie.

Na podstawie § 4 ust. 5 Załącznika do Zarządzenia Nr 16/2011 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem ruchomym w jednostkach Polskiej Akademii Nauk nieposiadających osobowości prawnej oraz w Kancelarii PAN postanawiam, co następuje:
§  1.  Powołuję komisję do spraw likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego znajdującego się w PAN Stacji Naukowej w Moskwie.
§  2.  W skład komisji wchodzą:
1. dr hab. Marek Pąkciński- Przewodniczący Komisji;
2. dr Ewa Fischer - Członek Komisji;
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.