Powołanie Komisji do spraw gospodarowania nieruchomościami Polskiej Akademii Nauk. - OpenLEX

Powołanie Komisji do spraw gospodarowania nieruchomościami Polskiej Akademii Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2011.6.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 czerwca 2011 r.

DECYZJA Nr 23/11
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw gospodarowania nieruchomościami Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 619) postanawia się co następuje:
1. Powołuję Komisję do spraw gospodarowania nieruchomościami Polskiej Akademii Nauk, zwaną dalej "Komisją" na okres do dnia 31 grudnia 2014 roku, w składzie:

Przewodniczący - prof. Bogdan Ney

Członkowie - 1) prof. Andrzej Hopfer

2) mgr inż. Henryk Jędrzejewski

3) dr Maciej Kaliński

4) prof. Maksymilian Pazdan

5) mgr Ryszard Podladowski

6) prof. Jerzy Wilkin

2. Do zadań Komisji należy przygotowywanie dla kierownictwa PAN opinii dotyczących gospodarowania nieruchomościami, w szczególności kryteriów uzyskania przez instytuty PAN praw własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego gruntów, zagospodarowania nieruchomości PAN oraz zasad gospodarowania tymi nieruchomościami.

3. Posiedzenia Komisji zwołuje oraz przewodniczy im jej Przewodniczący.

4. Komisja przedkłada opinie Prezesowi PAN i Kanclerzowi PAN.

5. W posiedzeniach Komisji uczestniczy Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami. Obsługę administracyjną Komisji sprawuje Biuro Gospodarowania Nieruchomościami.

6. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

7. Traci moc decyzja nr 18/10 z dnia 10 maja 2010 r.

Rozdzielnik:

1. Wiceprezesi PAN

2. Kanclerz PAN

3. Dziekani Wydziałów PAN

4. Członkowie Komisji ds. gospodarowania nieruchomościami PAN