Powołanie kierownika Ośrodka Doskonalenia Zawodowego.

Akty korporacyjne

Lekarz.2022.6.3

Akt nieoceniany
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 16/22/IX
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 3 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania kierownika Ośrodka Doskonalenia Zawodowego

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) oraz § 6 ust. 2 uchwały nr 21/18/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego, uchwala się, co następuje:
§  1. 
Na stanowisko kierownika Ośrodka Doskonalenia Zawodowego na okres IX kadencji Naczelnej Rady Lekarskiej powołuje się kol. Artur Drobniak.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.