Akt korporacyjny

Rewid.2017.9.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 września 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 482/30/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 5 września 2017 r.
w sprawie powołania i zakresu działania Komitetu ds. wdrażania międzynarodowych standardów wykonywania zawodu oraz kontroli jakości

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 postanawia się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Komitet ds. wdrażania międzynarodowych standardów wykonywania zawodu oraz kontroli jakości, zwany dalej "Komitetem".
2.  Komitet działa na rzecz wsparcia prac Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów (zwanej dalej "Komisją") oraz pełni jej funkcję doradczą.
3.  Celem powołania Komitetu jest wsparcie w procesie wdrożenia międzynarodowych standardów wykonywania zawodu oraz kontroli jakości (dalej "standardów") z uwzględnieniem zapewnienia zgodności tłumaczenia oraz modyfikacji brzmienia standardów z wymogami:
1) "Policy for Translating and Reproducing Standards Published by the International Federation of Accountants" ("Przekład i kopiowanie standardów publikowanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC)"), a w przypadku istotnych odstępstw od tego procesu wsparcie w przedstawianiu wyjaśnień w swojej propozycji tłumaczenia,
2) "A Guide for National Standard Setters that Adopt the IAASB's International Standards but Find It Necessary to Make Limited Modifications" ("Przewodnik dla Krajowych Regulatorów, którzy Implementują Międzynarodowe Standardy IAASB, ale Zmuszeni Są do Poczynienia Pewnych Modyfikacji").
§  2.  W skład Komitetu wchodzą następujące osoby:
1) Barbara Misterska-Dragan - przewodniczący;
2) Jarosław Dac -członek;
3) Anna Kazirod - członek;
4) Agnieszka Müller-Grządka - członek;
5) Agata Sajewicz - członek;
6) Jarosław Suder - członek;
7) Ewa Sobińska - członek;
8) Mirosław Szmigielski - członek;
9) Joanna Żukowska-Kalita - członek.
§  3.  Do zakresu działania Komitetu należy:
1) przygotowanie propozycji harmonogramu tłumaczenia standardów,
2) opracowanie słownika podstawowych pojęć,
3) współpraca z organem nadzoru publicznego w procesie tłumaczenia standardów,
4) udział w dyskusjach zespołu ds. tłumaczenia standardów dotyczących rozstrzygnięć w zakresie spornych terminów tłumaczeń,
5) informowanie IFAC o słowach lub wyrażeniach sprawiających znaczące trudności w tłumaczeniu tekstu, które wymagają szczególnego rozważenia przez niezależnych specjalistów,
6) współpraca z zainteresowanymi stronami, które korzystają ze standardów, w celu osiągnięcia właściwej jakości tłumaczenia,
7) opracowanie systemu zachęcającego użytkowników przetłumaczonych standardów do informowania o wszelkich uwagach związanych z jakością tłumaczenia,
8) wsparcie we wdrażaniu przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów standardów, w tym opracowaniu harmonogramu i trybu wdrożenia,
9) analiza zgodności standardów z przepisami prawa krajowego i unijnego (w tym ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego),
10) opracowanie i rekomendowanie przykładowych sprawozdań z badania sprawozdania finansowego, raportów z przeglądu, raportów z innych usług atestacyjnych, dodatkowego sprawozdania dla komitetów audytu oraz innych dokumentów i wskazówek dla biegłych rewidentów,
11) udział w posiedzeniach Komisji w zakresie zadań realizowanych przez Komitet,
12) udział przedstawicieli Komitetu w spotkaniach z Członkami Komisji Nadzoru Audytowego oraz pracownikami Biura Komisji Nadzoru Audytowego dotyczących tematyki standardów,
13) inne zadania związane z tematyką wdrażania standardów.
§  3.  Komitet jest wspierany przez pracownika Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
§  4.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.