Akt korporacyjny

Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 94/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Funduszu restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 11) ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 794 ze zm.), V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych tworzy fundusz celowy Krajowej Izby Doradców Podatkowych zwany Funduszem restrukturyzacyjnym (dalej: Fundusz), stanowiący rezerwę finansową Krajowej Izby Doradców Podatkowych przeznaczoną na wsparcie procesów restrukturyzacyjnych oraz dofinansowanie działalności statutowej prowadzonej przez jednostki organizacyjne Izby, które znajdą się w trudnej sytuacji finansowej.
2.  W rozumieniu niniejszego dokumentu, jednostkami organizacyjnymi Izby są organy Izby, Regionalne Oddziały Izby, Biuro Izby oraz Komisje i zespoły powoływane przez organy Izby i Regionalne Oddziały Izby.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Radę Funduszu, w skład której wchodzą: Członkowie Krajowej Rady Doradców Podatkowych w liczbie nie większej niż 16 osób (słownie szesnaście) oraz Przewodniczący Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP lub osoby upoważnione przez Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP.
§  3.  Na utworzenie Funduszu przeznacza się środki z Funduszu KIDP w części utworzonej z nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2002: - do kwoty nie wyżej niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych), ze wskazaniem na finansowanie ze środków pieniężnych, przekazanych Izbie przez Ministra Finansów, pochodzących z pobranych opłat za wpis na listę doradców podatkowych, oraz - do kwoty nie wyżej niż 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), ze wskazaniem na finansowanie ze środków pieniężnych pozostających w dyspozycji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  4. 
1.  Rada Funduszu podejmuje uchwały dotyczące przyznania jednostkom organizacyjnym Izby świadczeń z Funduszu, wysokości tych świadczeń oraz ich przeznaczenie.
2.  Rada Funduszu podejmuje decyzje podczas posiedzenia tego gremium, większością 2/3 głosów członków, przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
3.  Szczegółowy Regulamin korzystania ze środków Funduszu oraz przyznawania świadczeń z tego Funduszu dla jednostek organizacyjnych Izby uchwala Krajowa Rada Doradców Podatkowych.
§  5.  V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych zobowiązuje Krajową Radę Doradców Podatkowych do opracowania i przyjęcia, w terminie do 30 czerwca 2018 r. Regulaminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały.
§  6.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.