Akt korporacyjny

PAN.2017.11.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 129/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie powołania członków Lokalnej Komisji Inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869) w związku z ust. 5 pkt 8 Instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik do decyzji Nr 49/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, pomocniczych jednostkach naukowych, placówkach naukowych nieposiadających osobowości prawnej oraz innych jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk, postanawia się co następuje:
§  1.  Powołuję członków Lokalnej Komisji Inwentaryzacyjnej w składzie:
1) Władysław Biernacki - zastępca Przewodniczącej Komisji;
2) Renata Witt - członek Komisji;
3) Ryszard Soszyński - członek Komisji;
4) Elżbieta Jamroz - sekretarz Komisji;

na okres do dnia 31 marca 2021r.

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.