Akty korporacyjne

Podat.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 794/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania członków komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Na podstawie § 27 ust. 1 i 3 w zw. z § 37 ust. 1 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 46/2019 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje w skład Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa następujące osoby:
1) Andrzej Bator - nr wpisu 10845
2) Krzysztof Buczek - nr wpisu 05144
3) Stanisław Kutniewski - nr wpisu 06294
4) Bartosz Kubista - nr wpisu 12474
5) Iwona Biernat-Baran - nr wpisu 12273
6) Joanna Świerzyńska - nr wpisu 10781
7) Tomasz Rolewicz - nr wpisu 10440
8) Mateusz Stańczyk - nr wpisu 11653
9) Rafał Mikołajewski - nr wpisu 11534
10) Andrzej Ladziński - nr wpisu 10051
11) Adam Mariański - nr wpisu 11500
12) Radomir Szaraniec - nr wpisu 11138
13) Mariusz Jelonek - nr wpisu 06338
2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje w skład Komisji Finansowej następujące osoby:
1) Mariusz Cieśla - nr wpisu 03490
2) Katarzyna Pawłowska - nr wpisu 11638
3) Danuta Bącler - nr wpisu 02423
4) Ewa Jakubczyk - nr wpisu 02745
5) Ewa Stolarczyk - nr wpisu 11051
6) Anna Leszczyńska - nr wpisu 02492
7) Walerian Goryniak - nr wpisu 00890
8) Roman Pitucha - nr wpisu 02597
9) Iwona Nowaczyk - nr wpisu 07905
10) Michał Laskowski - nr wpisu 11626
11) Tomasz Ziółkowski - nr wpisu 00625
3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje w skład Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu następujące osoby:
1) Piotr Przybyła - nr wpisu 06697
2) Ewa Szypowicz - nr wpisu 02774
3) Andrzej Bator - nr wpisu 10845
4) Anna Misiak - nr wpisu 11028
5) Joanna Świerzyńska - nr wpisu 10781
6) Mateusz Stańczyk - nr wpisu 11653
7) Andrzej Ladziński - nr wpisu 10051
8) Adam Mariański - nr wpisu 11500
9) Andrzej Marczak - nr wpisu 02222
10) Zbigniew Maciej Szymik - nr wpisu 08239
11) Mariusz Jelonek - nr wpisu 06338
4.  Krajowa Rada Doradców powołuje w skład Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych następujące osoby:
1) Radomir Szaraniec - nr wpisu 11138
2) Ewa Jakubczyk - nr wpisu 02745
3) Walerian Goryniak - nr wpisu 00890
4) Jolanta Nikolaj - nr wpisu 01931
5) Piotr Przybyła - nr wpisu 06697
6) Ewa Stolarczyk - nr wpisu 11051
5.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje w skład Komisji Współpracy z Regionami następujące osoby:
1) Jacek Bajson - nr wpisu 02223
2) Anna Leszczyńska - nr wpisu 02492
3) Jolanta Nikolaj - nr wpisu 01931
4) Marcin Cichocki - nr wpisu 11584
5) Iga Huk - nr wpisu 05221
6) Krystyna Józefa Ziółkowska - nr wpisu 01114
7) Ewa Szypowicz - nr wpisu 02774
8) Krzysztof Buczek - nr wpisu 05144
9) Zbigniew Maciej Szymik - nr wpisu 08239
10) Rafał Mikołajewski - nr wpisu 11534
6.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje w skład Komisji Ofert następujące osoby:
1) Mariusz Cieśla - nr wpisu 03490
2) Mieczysław Sałatyński - nr wpisu 07549
3) Piotr Jan Brozowski - nr wpisu 03637
4) Tomasz Ziółkowski - nr wpisu 00625
5) Alicja Maria Marciniak - nr wpisu 04382
6) Walerian Goryniak - nr wpisu 00890
7) Roman Pitucha - nr wpisu 02597
8) Iwona Nowaczyk - nr wpisu 07905
7.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje w skład Zespołu Odwołań następujące osoby:
1) Iga Huk - nr wpisu 05221
2) Stanisław Kutniewski - nr wpisu 06294
3) Jolanta Nikolaj - nr wpisu 01931
4) Piotr Orzeł - nr wpisu 09891
8.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje w skład Komisji Współpracy Międzynarodowej następujące osoby:
1) Anna Misiak - nr wpisu 11028
2) Katarzyna Pawłowska - nr wpisu 11638
3) Mariusz Cieśla - nr wpisu 03490
4) Michał Laskowski - nr wpisu 11626
5) Mateusz Stańczyk - nr wpisu 11653
6) Bartosz Kubista- nr wpisu 12474
§  2.  Traci moc uchwała nr 598/2019 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania członków komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.