Powołanie członków komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Akty korporacyjne

Podat.2018.9.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 559/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie powołania członków komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Na podstawie § 27 ust. 1 i 3 w zw. z § 37 ust. 1 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 313/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1. 
1. 
Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje w skład Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa następujące osoby:
1)
Andrzej Bator - nr wpisu 10845
2)
Krzysztof Buczek - nr wpisu 05144
3)
Stanisław Kutniewski - nr wpisu 06294
4)
Bartosz Kubista - nr wpisu 12474
5)
Iwona Biernat-Baran - nr wpisu 12273
6)
Joanna Świerzyńska - nr wpisu 10781
7)
Tomasz Rolewicz - nr wpisu 10440
8)
Mateusz Stańczyk - nr wpisu 11653
9)
Rafał Mikołajewski - nr wpisu 11534
10)
Andrzej Ladziński - nr wpisu 10051
11)
Adam Mariański - nr wpisu 11500
12)
Radomir Szaraniec - nr wpisu 11138
13)
Mariusz Jelonek - nr wpisu 06338.
2. 
Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje w skład Komisji Finansowej następujące osoby:
1)
Mariusz Cieśla - nr wpisu 03490
2)
Katarzyna Pawłowska - nr wpisu 11638
3)
Danuta Bącler - nr wpisu 02423
4)
Ewa Jakubczyk - nr wpisu 02745
5)
Ewa Stolarczyk - nr wpisu 11051
6)
Anna Leszczyńska - nr wpisu 02492
7)
Walerian Goryniak - nr wpisu 00890
8)
Roman Pitucha - nr wpisu 02597
9)
Iwona Nowaczyk - nr wpisu 07905
10)
Michał Laskowski - nr wpisu 11626
11)
Tomasz Ziółkowski - nr wpisu 00625
3. 
Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje w skład Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu następujące osoby:
1)
Piotr Przybyła - nr wpisu 06697
2)
Ewa Szypowicz - nr wpisu 02774
3)
Andrzej Bator - nr wpisu 10845
4)
Anna Misiak - nr wpisu 11028
5)
Joanna Świerzyńska - nr wpisu 10781
6)
Mateusz Stańczyk - nr wpisu 11653
7)
Andrzej Ladziński - nr wpisu 10051
8)
Mieczysław Sałatyński - nr wpisu 07549
9)
Adam Mariański - nr wpisu 11500
10)
Andrzej Marczak - nr wpisu 02222
11)
Zbigniew Maciej Szymik - nr wpisu 08239
12)
Mariusz Jelonek - nr wpisu 06338
4. 
Krajowa Rada Doradców powołuje w skład Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych następujące osoby:
1)
Radomir Szaraniec - nr wpisu 11138
2)
Ewa Jakubczyk - nr wpisu 02745
3)
Piotr Jan Brozowski - nr wpisu 03637
4)
Walerian Goryniak - nr wpisu 00890
5)
Jolanta Nikolaj - nr wpisu 01931
6)
Piotr Przybyła - nr wpisu 06697
7)
Ewa Stolarczyk - nr wpisu 11051
5. 
Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje w skład Komisji Współpracy z Regionami następujące osoby:
1)
Jacek Bajson - nr wpisu 02223
2)
Anna Leszczyńska - nr wpisu 02492
3)
Jolanta Nikolaj - nr wpisu 01931
4)
Marcin Cichocki - nr wpisu 11584
5)
Iga Huk - nr wpisu 05221
6)
Krystyna Józefa Ziółkowska - nr wpisu 01114
7)
Ewa Szypowicz - nr wpisu 02774
8)
Krzysztof Buczek - nr wpisu 05144
9)
Zbigniew Maciej Szymik - nr wpisu 08239
10)
Rafał Mikołajewski - nr wpisu 11534
6. 
Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje w skład Komisji Ofert następujące osoby:
1)
Mariusz Cieśla - nr wpisu 03490
2)
Mieczysław Sałatyński - nr wpisu 07549
3)
Piotr Jan Brozowski - nr wpisu 03637
4)
Tomasz Ziółkowski - nr wpisu 00625
5)
Alicja Maria Marciniak - nr wpisu 04382
6)
Walerian Goryniak - nr wpisu 00890
7)
Roman Pitucha - nr wpisu 02597
8)
Iwona Nowaczyk - nr wpisu 07905
7. 
Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje w skład Zespołu Odwołań następujące osoby:
1)
Iga Huk - nr wpisu 05221
2)
Stanisław Kutniewski - nr wpisu 06294
3)
Jolanta Nikolaj - nr wpisu 01931
4)
Piotr Orzeł - nr wpisu 09891
8. 
Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje w skład Komisji Współpracy Międzynarodowej następujące osoby:
1)
Anna Misiak - nr wpisu 11028
2)
Katarzyna Pawłowska - nr wpisu 11638
3)
Mariusz Cieśla - nr wpisu 03490
4)
Michał Laskowski - nr wpisu 11626
5)
Mateusz Stańczyk - nr wpisu 11653
§  2. 
Traci moc uchwała nr 10/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie składu osobowego komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.