Akty korporacyjne

PAN.2019.6.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2019 r.

DECYZJA Nr 46/2019
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania członków Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.) w związku z ust. 5 pkt. 2 Instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik do decyzji Nr 38/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 14 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, pomocniczych jednostkach naukowych, placówkach naukowych nieposiadających osobowości prawnej oraz innych jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk, postanawia się co następuje:
§  1.  Powołuję członków Głównej Komisji Inwentaryzacyjne w składzie:
1. Krzysztof Janczewski - Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej.
2. Joanna Sosnowska - Sekretarz Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej.
3. Anna Zawłocka - Członek Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej.
4. Agnieszka Paluch - Członek Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej.
§  2.  Traci moc decyzja Nr 55/2017 Prezesa PAN z dnia 20 października 2017 r. oraz decyzja Nr 42/2016 Prezesa PAN z dnia 19 października 2016 r.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.