Akty korporacyjne

PAN.2017.10.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 października 2017 r.

DECYZJA Nr 55/2017
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie powołania członków Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869) w związku z ust. 5 pkt. 2 Instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik do decyzji Nr 49/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, pomocniczych jednostkach naukowych, placówkach naukowych nieposiadających osobowości prawnej oraz innych jednostkach organizacyjnych, postanawia się co następuje:
§  1.  Powołuje członków Głównej Komisji Inwentaryzacyjne w składzie:
1. Krzysztof Janczewski - Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej.
2. Joanna Sosnowska - Członek Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej.
3. Anna Zawłocka - Członek Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej.
4. Ilona Nowicka - Sekretarz Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.