Podat.2017.9.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 września 2017 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie prowadzenia procedury wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego KIDP za rok 2017

Na podstawie § 13 ust. 8 Regulaminu Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP w związku z wszczętą procedurą wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego KIDP za 2017 postanawia wyznaczyć do prowadzenia rozmów z oferentami następujących członków KKR:
- Mariusz Durzyński
- Krystyna Brewka

z możliwością uczestnictwa pozostałych członków Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP.

Jednocześnie KKR KIDP określa minimalny zakres badania sprawozdania finansowego KIDP za rok 2017:

- zwiększenie próby analizy dokumentów źródłowych do poziomu nie mniejszego niż 10% kwoty kosztów i ilości zapisów pozycji kosztowych w dzienniku,
- przeprowadzenie pełnej weryfikacji prawidłowości rozliczenia podatku od towaru i usług za co najmniej 3 miesiące,
- wypełnianie obowiązków płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu nieodpłatnych świadczeń, nagród w konkursach, prezentów, upominków,
- prawidłowość zaliczania do kosztów roku 2017 wydatków ponoszonych w innych okresach, - prawidłowość zarachowania kosztów na koncie 501-x-x-906 pod kątem konieczności zaliczenia ich do innych grup kosztów rodzajowych,
- ocena zgodności danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym za 2017 r. z danymi wynikającymi ze sprawozdania wykonania planu przychodów i wydatków.