Postulaty KRASP dotyczące doskonalenia funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Akty korporacyjne

KRASP.2022.11.25

Akt nieoceniany
Wersja od: 25 listopada 2022 r.

UCHWAŁA
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KR ASP
z 25 listopada 2022 r.
w sprawie postulatów KRASP dotyczących doskonalenia funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Podstawowym problemem, który obecnie napotyka szkolnictwo wyższe w Polsce, jest niski poziom finansowania, szczególnie w postaci subwencji dla uczelni publicznych, oraz niskie wynagrodzenia powodujące nieatrakcyjność kariery akademickiej.

Zgromadzenie Plenarne KRASP wnioskuje o dalsze prace zmierzające do:

1. Zwiększenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 łącznie do poziomu 17,2% dla całego systemu szkolnictwa wyższego i nauki finansowanego z budżetu państwa w odniesieniu do poziomu wynagrodzeń przed zrealizowaną już w 2022 roku podwyżką o 4,4%, zamiast planowanych 12,2% od 1 maja 2023;

2. Zwiększenia już od stycznia 2023 minimalnego wynagrodzenia profesora o co najmniej 17,2%;

3. Zwiększenia budżetu na szkolnictwo wyższe i naukę w takiej kwocie, aby subwencja przekazana uczelniom w 2023 roku wzrosła łącznie do kwoty 18,7 mld zł;

4. Przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na tworzenie i utrzymanie infrastruktury badawczo-dydaktycznej, w szczególności Specjalnych Urządzeń Badawczych i infrastruktury informatycznej oraz na Narodowe Centrum Nauki.

W zakresie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki rektorzy uczelni zrzeszonych w KRASP wyrażają zaniepokojenie brakiem interpretacji dotyczącej stosowania w praktyce rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, które zostały wprowadzone z dniem 9 listopada 2022 r. Brak interpretacji rodzi niebezpieczeństwo podważania procedur dotyczących nadawania stopni i tytułów naukowych w dziedzinie sztuki oraz dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia. Deklarujemy gotowość stworzenia stosownej, środowiskowej propozycji.

W zakresie procedowanych zmian w ustawie PSWiN Zgromadzenie Plenarne KRASP dostrzega wiele rozwiązań korzystnych dla systemu szkolnictwa wyższego i nauki, jednak niepokój budzą niektóre proponowane zapisy, w tym dotyczące:

1. Nierównego traktowania osób w przewodach habilitacyjnych - dotyczy to sposobu przeprowadzania procedury w trybie kolokwium habilitacyjnego

2. Niepokój Rad Uczelni, wyrażony w stanowisku Ośrodka Współpracy Rad Uczelni przy Polskim Forum Akademicko-Gospodarczym, budzi zapis obligujący do udziału w posiedzeniach z głosem doradczym przedstawicieli wszystkich związków zawodowych działających w uczelni.

Dodatkowo postulujemy wyłączenie legitymacji studenckiej spod reżimu przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1394, z późn. zm.), tj. wyłączenia legitymacji studenckiej z katalogu dokumentów publicznych kategorii trzeciej, m. in. w związku z wszczętymi pracami nad projektem ustawy o aplikacji mObywatel.

Zgromadzenie Plenarne KRASP postuluje także pilne opracowanie kryteriów kolejnej ewaluacji za okres 2022-2025 oraz rozważenie dodatkowych propozycji zmian w ustawie PSWiN proponowanych wcześniej przez KRASP, a nie objętych obecną regulacją.