Akty korporacyjne

Sędz.2017.3.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 marca 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 marca 2017 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 9 lutego 2017 r. Nr GMS-WP-173-34/17, nie zgłasza uwag odnośnie do całości przedmiotowej materii.

Rada zauważa jednak, że ilość obowiązków nałożonych na podatnika, wynikających z poszczególnych ustaw, objętych regulacją, stoi w sprzeczności z zasadą swobody działalności gospodarczej. Zgodnie z projektem podatnik przejmie w części ciężar obowiązków, spoczywających na organie, a taka koncepcja kłóci się z ideą swobody w prowadzeniu działalności gospodarczej.