Akty korporacyjne

Lekarz.2017.11.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 listopada 2017 r.

STANOWISKO Nr 23/17/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nadesłanym przy piśmie Pana Adama Podgórskiego, Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 29 października 2017 r., znak: GMS-WP-173-255/17 przedstawia następujące uwagi do projektu.

Naczelna Rada Lekarska w pełni popiera postulat zwiększenia wynagrodzeń lekarzy rezydentów i zagwarantowania tej podwyżki poprzez wprowadzenie regulacji prawnej na poziomie ustawowym. Przedstawiona do zaopiniowania ustawa jest wprawdzie krokiem w dobrym kierunku, nie realizuje jednak w pełni oczekiwań środowiska lekarskiego. Samorząd lekarski od dawna wskazywał, że dla zapewnienia w najbliższych latach ciągłości opieki zdrowotnej dla obywateli konieczne jest zwiększenie liczby młodych lekarzy podnoszących kwalifikacje zawodowe w ramach specjalizacji poprzez zachęcenie ich do odbywania specjalizacji w Polsce oraz zapewnienie im właściwych warunków - w tym finansowych - do wykonywania zawodu w Polsce. Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej konieczne jest, aby władze państwowe niezwłocznie przystąpiły do realizacji postulatu zawartego w apelu nr 1 VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie wynagrodzeń za pracę lekarzy i lekarzy dentystów, przypomnianego następnie w apelu nr 7 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia dla lekarza i lekarza dentysty, w którym Krajowy Zjazd Lekarzy określił, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze lekarza i lekarza dentysty odbywającego specjalizację w trybie rezydentury powinno być ustalone na poziomie dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Naczelna Rada Lekarska stoi na stanowisku, że podobna regulacja prawna powinna dotyczyć też lekarzy specjalistów, ponieważ nie można dopuścić do sytuacji, w której lekarz po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego będzie miał mniejsze wynagrodzenie niż lekarz rezydent w trakcie specjalizacji.