Sędz.2017.12.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 grudnia 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 6 grudnia 2017 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2033), skierowanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 21 listopada 2017 r. Nr GMS-WP-173-290/17, podtrzymuje swoje uwagi wyrażone w opinii z dnia 16 grudnia 2016 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (druk sejmowy nr 1056).

Odnosząc się do przedłożonego projektu, Krajowa Rada Sądownictwa zauważa, że w projektowanym art. 1 pkt 2 i 3, przewidującym zmianę brzmienia art. 3 ust. 1 i ust. 2 oraz dodanie ust. 4, przyznano Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich nazbyt szerokie uprawnienia, wyposażając ją w kompetencje prokuratora, określone w postępowaniu administracyjnym i cywilnym, oraz odpowiadające im kompetencje, wynikające z ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767). Zdaniem Rady nie jest to uzasadnione z punktu widzenia funkcji, jakie ma do wypełnienia Komisja, bowiem istotą jej działania nie powinno być zastępowanie innych organów państwa, powołanych do ścigania przestępstw.