Akty korporacyjne

Sędz.2017.5.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 maja 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 24 maja 2017 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (GMS-WP-173-115/17) oraz senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk Senatu IX kadencji nr 450)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw oraz senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wyraża pogląd, że kompleksowej, wewnętrznie spójnej i sharmonizowanej z systemem prawnym regulacji funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych sprzyjać będzie nie proponowana w projektach wyrywkowa nowelizacja istniejących przepisów, lecz stworzenie od podstaw nowych regulacji prawnych. Wskazując na to Rada postanowiła nie wyrażać szczegółowych uwag odnośne do przedstawionych projektów.