Akt korporacyjny

Sędz.2018.5.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 maja 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 maja 2018 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skierowanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 26 marca 2018 r. Nr GMS-WP-173-88/18, nie zgłasza uwag do jego treści.

Rada jedynie zauważa, że proponowane brzmienie art. 26 ust. 7e zawiera błąd redakcyjny, bowiem słowo "synowie" powinno zostać zastąpione słowem "synowe", gdyż tej grupy powinowatych dotyczy zmieniany przepis. Należy zaznaczyć, że z uzasadnienia projektu nie wynika inny sens proponowanych zmian, a w obecnie obowiązującej ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, ze zm.) w przedmiotowym artykule użyto sformułowania "synowe".