Akty korporacyjne

Sędz.2019.5.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 maja 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 maja 2019 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw przesłanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 23 kwietnia 2019 r. (znak: nr GMS-WP-173-95/19) nie zgłasza uwag, co do jego treści.
Podnieść należy, że proponowana zmiana w art. 11 poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i innych ustaw, a odnosząca się do § 6a art. 100 ustawy o ustroju sądów powszechnych miałaby jedynie charakter porządkujący, mający na celu uchylenie zapisu odnoszącego się do otwartych funduszy emerytalnych, gdyby projekt ustawy został przyjęty jako alternatywa.

Filozofią wyżej wymienionego projektu jest założenie, że środki zgromadzone w OFE są prywatnym majątkiem obywateli z pewnymi ograniczeniami prawnymi. Tezy, założenia i uzasadnienie opiniowanego poselskiego projektu nie wymagały zajęcia stanowiska przez Krajową Radę Sądownictwa.