Sędz.2018.5.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 maja 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 maja 2018 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk sejmowy nr 2417)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, przekazanego przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 15 marca 2018 r. (Nr GMS-WP-173-80/18) opiniuje go pozytywnie.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa za udziałem organizacji społecznych w postępowaniach sądowych w sprawach o wykroczenia przemawia fakt, że w trybie tym są rozpoznawane również sprawy budzące szerokie zainteresowanie opinii publicznej, w tym dotyczące praw i wolności obywatelskich, np. naruszenia przepisów o zgromadzeniach (art. 52 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń; Dz.U. z 2018 r. poz. 618). Udział przedstawicieli organizacji społecznych w postępowaniach sądowych ułatwia również zabezpieczenie prawidłowego toku tych postępowań oraz zwiększa ich transparentność.