Akty korporacyjne

Sędz.2019.4.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw - przesłanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 1 kwietnia 2019 r. (znak: nr GMS - WP - 173 - 78/19) nie zgłasza uwag, co do jego treści. Jednakże należy zauważyć widoczne błędy redakcyjne w postaci omyłek pisarskich oraz powtórzeń w projektowanym art. 60 § 3 k.k.