Akt korporacyjny

Sędz.2018.5.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 maja 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 maja 2018 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 23 lutego 2018 r. Nr GMS-WP-173-59/18, opiniuje go negatywnie.

W ocenie Rady proponowana nowelizacja przepisów Kodeksu karnego, polegająca na rozszerzeniu znamion przestępstw określonych w art. 119 § 1, art. 256 § 1, art. 257 Kodeksu karnego o czyny popełnione ze względu na kryterium płci, tożsamości płciowej, wieku, niepełnosprawności lub orientacji seksualnej jest zbędna. Dobra prawne osób wyróżnionych przy pomocy powyższych kryteriów są w pełny i wystarczający sposób chronione na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa karnego (art. 190 § 1, art. 212, art. 216, art. 217 Kodeksu karnego), jak również ogólnie pojętego prawa cywilnego.

W związku z powyższym brak jest podstaw do ingerencji w powyższym zakresie w materię kodeksową.