Akt korporacyjny

Sędz.2018.3.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 marca 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 3 marca 2018 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 15 lutego 2018 r. (Nr GMS-WP-173-51/18), nie zgłasza uwag do projektu.