Akty korporacyjne

Sędz.2012.6.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 czerwca 2012 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z przedłożonym projektem, opiniuje go pozytywnie.