Sędz.2018.5.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 maja 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 maja 2018 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Mając na uwadze kompetencje opiniodawcze Krajowej Rady Sądownictwa określone w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 389), Rada nie opiniuje projektowanej materii w zakresie odnoszącym się do regulacji normujących kwestie handlu i sprzedaży.

Rada natomiast zgłasza poniższe uwagi do:

- projektowanego art. 15111 § 1 Kodeksu pracy - który nie przewiduje terminu dla realizacji przez pracodawcę obowiązku o którym mowa w tym przepisie, polegającego na zapewnieniu innego dnia wolnego od pracy. Zarówno w obecnie obowiązującym przepisie jak i w tych sprzed nowelizacji, termin taki był wskazywany. Projektowana norma nie służy ochronie praw pracowniczych.
- propozycji uchylenia art. 218a Kodeksu karnego, art. 96 § 1 bc Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i art. 10 ust. 1 pkt 15c oraz art. 13 pkt 3a ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy - zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa proponowane zmiany znajdowałyby uzasadnienie jedynie w sytuacji całkowitego uchylenia zakazu handlu.
- uzasadnienia projektu, w którym projektodawca wskazuje na negatywne skutki obowiązującej ustawy odnoszące się do spadku liczby miejsc pracy i obniżenia poziomu płac. Argument ten nie został poparty żadnymi danymi statystycznymi, natomiast jak pokazuje praktyka orzecznicza, z tego powodu dotychczas nie wzrosła liczba spraw wpływających do rozpoznania w sądach pracy.