Akt korporacyjny

Sędz.2017.11.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 listopada 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 27 listopada 2017 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o ograniczeniu wykonywania pracy w placówkach handlowych (druk nr 1969)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o ograniczeniu wykonywania pracy w placówkach handlowych (druk nr 1969), przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 24 października 2017 r. (znak: GMS-WP-173

-254/17), nie zgłasza uwag do jego treści.