Sędz.2017.5.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 maja 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 24 maja 2017 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2017 r.

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2017 r., przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 9 maja 2017 r. Nr GMS-WP-173-118/17 nie zgłasza uwag do jego treści.