Akty korporacyjne

Sędz.2019.5.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 22 maja 2019 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy - Karta Praw Podatnika

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy - Karta Praw Podatnika, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 8 maja 2019 r. (znak: GMS-WP-173-98/19), nie zgłasza uwag do jego treści.