KAAUM.2017.11.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 54/2017
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie: poparcia stanowiska środowiska akademickiego Wydziałów Farmaceutycznych w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna.

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w związku z wnioskiem z dnia 21.11.2017 r. znak: KN- 0724/2616/2017
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1. 
1.  Popiera stanowisko środowiska akademickiego Wydziałów Farmaceutycznych reprezentowanego przez Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych dot. zmiany profilu kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna z praktycznego na ogólnoakademicki.
2.  Uzasadnienie decyzji KRAUM stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§  2.  Upoważnia Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych do przekazania Uchwały Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministrowi Zdrowia, Przewodniczącemu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącemu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KRAUM popiera stanowisko środowiska akademickiego Wydziałów Farmaceutycznych, reprezentowanego przez Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych, dot. zmiany profilu kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna z praktycznego na ogólnoakademicki.

W uzasadnieniu KRAUM podkreśla, że konieczność wprowadzenia ogólnoakademickiego kształcenia na omawianym kierunku studiów wiąże się z charakterystyczną organizacją procesu dydaktycznego, w którym ponad połowa programu studiów, określonego w punktach ECTS, jest poświęcona na zdobywanie przez kształcących się studentów pogłębionej wiedzy. Ponadto program kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna obejmuje, obok modułów zajęć łączących dyscypliny nauk medycznych oraz wielodyscyplinarnych modułów zajęć poświęconych określonym zagadnieniom, również moduły zajęć powiązane z badaniami naukowymi prowadzonymi w uczelni. Mimo zatem, że kształcenie na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna zawiera w sobie elementy typowe dla profilu praktycznego, to przewaga zajęć służących zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz prowadzenie badań naukowych, w tym badań stanowiących podstawę ich pracy magisterskiej, determinują konieczność dokonania zmiany profilu tych studiów na profil ogólnoakademicki.

Propozycja przeprofilowania ma także na celu dostosowanie profilu kształcenia diagnosty laboratoryjnego do profilu obowiązującego w kształceniu lekarza, z którym absolwent analityki medycznej współpracuje w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Zawód: diagnosta laboratoryjny, do wykonywania którego przygotowują jednolite, pięcioletnie studia magisterskie na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna, stanowi obok zawodu lekarza czy farmaceuty, zawód zaufania publicznego, którego przedstawiciele czynnie uczestniczą w pracach zespołów terapeutycznych, skupionych wokół problemu zdrowotnego pacjenta.

Funkcjonowanie w sektorze opieki zdrowotnej wspomnianych zespołów terapeutycznych, oparte musi być na wzajemnym uznaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych poszczególnych jej członków. Ogólnoakademickość kształcenia, będąca gwarancją dostępu do szerokiej wiedzy teoretycznej i przygotowująca do prowadzenia badań naukowych, stwarza warunki dla partycypacji każdego z uczestników zespołu w proces terapeutyczny, jak również staje się podstawą współodpowiedzialności za skutki podjętego świadczenia zdrowotnego. Co więcej wysoka jakość nauczania na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna, oparta o najnowsze doniesienia naukowe wynikające z intensywnego rozwoju medycyny i analitycznych technik badawczych przekłada się, poprzez wybór skutecznego postępowania terapeutycznego, na ograniczenie kosztów leczenia i właściwe dysponowanie środkami publicznymi w ochronie zdrowia.

KRAUM zauważa, że decyzję o wprowadzeniu powyższej zmiany podjęli jednomyślnie Dziekani Wydziałów Farmaceutycznych, które obok Wydziałów Lekarskich są wiodącymi ośrodkami naukowo- badawczymi prowadzącymi działalność naukową na najwyższym poziomie, co potwierdzają zarówno wyniki kategoryzacji prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i pozycje w rankingach naukowych. Wysoka jakość prowadzonych przez pracowników naukowo- dydaktycznych Wydziałów Farmaceutycznych badań naukowych stanowi gwarancję najwyższych standardów prowadzonego procesu dydaktycznego.

Mając na uwadze przedstawione argumenty, KRAUM postuluje do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jak w Uchwale.