KAAUM.2017.11.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 51/2017
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 17 listopada 2017 r.
w sprawie: poparcia stanowiska Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w związku z wnioskiem Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 11 października 2017 r.
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1. 
1.  Popiera stanowisko Krajowej Izby Fizjoterapeutów w sprawie konieczności wprowadzenia standardów kształcenia na kierunku fizjoterapia prowadzonego w formie jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich.
2.  Uzasadnienie stanowiska KRAUM stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§  2.  Upoważnia Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych do przekazania Uchwały Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministrowi Zdrowia.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

W opinii KRAUM wprowadzenie standardów kształcenia dla kierunku fizjoterapia jest jak najbardziej zasadne i wskazane dla jakości kształcenia.

Zapisy uchwalonej przez Sejm RP Ustawy z dnia 25.09.2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994) określają zawód fizjoterapeuty jako "samodzielny zawód medyczny", uznając go jednocześnie za zawód zaufania publicznego. Niemniej szczegóły dotyczące realizacji procesu kształcenia, nie zostały jednoznacznie określone w ustawie. Nie doprecyzowano również zasad właściwej organizacji studiów, których realizacja odbywać się będzie w ramach jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich.

Jednym z niezwykle istotnych elementów procesu kształcenia jest finalizujący go Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny (PEF), który ma na celu weryfikację przygotowania absolwentów do pracy zawodowej.

Obecnie obowiązujące regulacje prawne nie przewidują standardów kształcenia w systemie pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia, brak zatem możliwości rzetelnego opisu kompetencyjnego absolwenta studiów.

KRAUM, popiera stanowisko Krajowej Izby Fizjoterapeutów, że opracowanie ujednoliconych założeń programowych w sposób precyzyjny i rzetelny przez wskazaną przez Prezesa KIF Grupę Ekspertów, stworzy możliwość monitorowania założeń procesu kształcenia i pozwoli zadbać o wysoką jakość nauczania fizjoterapeutów w Polsce.

KRAUM wyraża aprobatę dla działań Prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów, a opracowanie standardów kształcenia na kierunku fizjoterapia oraz szczegółów organizacyjnych PEF uznaje za cel priorytetowy w dążeniach do podnoszenia jakości kształcenia fizjoterapeutów w Polsce.

KRAUM jedocześnie uważa, że całość programowa i organizacyjna procesu kształcenia powinna być monitorowana, realizowana zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi, powinna podlegać ustawicznej kontroli, a najlepszym narzędziem do realizacji tego celu jest standaryzacja założeń programowych procesu kształcenia.

Z tychże względów KRAUM postuluje do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia jak w Uchwale.