Lekarz.2018.6.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 czerwca 2018 r.

STANOWISKO Nr 6/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie poparcia stanowiska Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych dotyczącego prac nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty

Po zapoznaniu się z pismem dr. hab. Wojciecha Miltyka - Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych z dnia 18 czerwca 2018 r. (znak: KWDFUM/KRAUM/007/2018) w sprawie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej popiera stanowisko Konwentu Dziekanów.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę, że w toku prac nad ustawą określającą zasady wykonywania zawodu farmaceuty głos przedstawicieli tego zawodu, a szczególnie samorządu aptekarskiego sprawującego pieczę nad należytym jego wykonywaniem oraz głos osób kształcących farmaceutów powinien być przez stronę rządową wysłuchany z najwyższą uwagą.

Stanowisko Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych dotyczy istotnych kwestii, które powinny być uregulowane w ustawie, nad którą toczą się obecnie prace. Głos Konwentu Dziekanów jest wyrazem troski o przyszłość zawodu farmaceuty w trudnych czasach niespotykanej dotąd komercjalizacji rynku leków, konkurencji cenowej i wszechobecnej reklamy. Zjawiska te niosą oczywiste ryzyko dla zabezpieczenia interesu zdrowotnego obywateli.

W pełni zasadne jest założenie Konwentu Dziekanów, którzy domagają się wprowadzenia regulacji prawnej mogącej sprostać wyzwaniom i potrzebom systemu ochrony zdrowia uwzględniając role zawodowe farmaceuty. Zasadny jest także postulat efektywniejszego wykorzystania potencjału zawodowego dobrze wykształconych farmaceutów w systemie opieki zdrowotnej, co mogłoby nieco odciążyć lekarzy w niektórych ich obowiązkach.

Na poparcie zasługuje również opinia Konwentu Dziekanów, aby przeprowadzić pilotaż przed wprowadzeniem opieki farmaceutycznej jako świadczenia opieki zdrowotnej refundowanego przez NFZ. Samorząd lekarski wielokrotnie zajmował stanowisko, że zmiany w systemie opieki zdrowotnej powinny być poprzedzone nie tylko rzeczową dyskusją ekspertów, ale także przeprowadzeniem pilotażu, który pozwala na wiarygodną ocenę funkcjonowania przyszłych rozwiązań.

Z aprobatą należy spojrzeć także na zgłoszony przez Konwent Dziekanów postulat dotyczący posiadania dodatkowych kwalifikacji przez farmaceutę, zdobywanych podczas szkolenia podyplomowego. Niewątpliwie w przypadku zawodów zaufania publicznego budowanie wizerunku zawodu oraz zaufania potrzebnego do jego wykonywania opiera się w dużej mierze na wysokich kwalifikacjach przedstawicieli danego zawodu. Dlatego postulat Konwentu Dziekanów dotyczący zadbania o wysoki poziom wykonywanych przez farmaceutów usług, gwarantujących zabezpieczenie interesu publicznego, zasługuje na pełne poparcie.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uzasadniony jest także postulat wprowadzenia urlopów szkoleniowych dla farmaceutów na przygotowanie się do egzaminu. Przyznanie osobom, które z racji wykonywanego zawodu muszą stale podnosić kwalifikacje zawodowe, narzędzi prawnych umożliwiających dopełnienie tego obowiązku w postaci np. urlopu szkoleniowego zasługuje na aprobatę i dotyczy nie tylko grupy zawodowej farmaceutów, ale także lekarzy i lekarzy dentystów.