Akty korporacyjne

Lekarz.2018.4.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 53/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie pokrycia kosztów dojazdu prof. dr. Kaana Orhana wykładowcy szkolenia "Interpretacja zdjęć tomografii stożkowej w stomatologii"

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Zobowiązuje się pokryć, z budżetu Ośrodka Doskonalenia Zawodowego NIL, koszty biletu lotniczego na trasie Ankara-Warszawa-Ankara panu prof. dr. Kaanowi Orhan, zaproszonemu do poprowadzenia organizowanego przez Naczelną Izbę Lekarską w dniach 7-8 kwietnia 2018 r., w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej, szkolenia

"Interpretacja zdjęć tomografii stożkowej w stomatologii", do kwoty 2000 złotych.

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.