Akty korporacyjne

PAN.2019.2.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 lutego 2019 r.

DECYZJA Nr 29 /2019
PREZESA PAN
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2019 w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz.1475 i 1669) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707 i Dz. U. z 2017 r. poz. 2388) postanawiam, co następuje:
§  1. 
1.  Szczegółowy plan finansowy dla części 67 Polska Akademia Nauk - zawierający podział środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2019 w części 67 Polska Akademia Nauk oraz plan po zmianach, z przeznaczeniem na zadania planowane do realizacji w roku 2019 zawiera załącznik nr 1.
2.  Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do sfinansowania w ramach przyznanych Akademii dotacji celowych zawiera załącznik nr 2.
3.  Wykaz dotacji budżetowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych określa załącznik nr 3.
§  2.  Z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji tracą moc załączniki nr 2 i 3 do Decyzji Nr 40/2018 Prezesa PAN z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągania zobowiązań i realizacji wydatków w ramach projektu planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2019.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rozdzielnik:

1. Jednostki organizacyjne Akademii

2. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

3. Komórki organizacyjne Kancelarii Akademii

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział

paragraf

PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na 2019 rokPODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na 2019 rok po zmianach
w złotych
73010Działalność organów I korporacji uczonych PAN17 230 000
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, z tego:17 230 000
Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN13 300 000
Upowszechnianie i promocja działalności naukowej3 930 000
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN38 754 000
§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205242 000
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych35 716 000
§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych91 000
§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych2 705 000
73095Pozostała działalność83 138 00027 154 000
§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205242 0000
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych79 170 00026 224 000
Działalność organów i korporacji uczonych PAN17 230 0000
z tego:

koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN

13 300 0000
upowszechnianie i promocja działalności naukowej3 930 0000
Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN35 716 0000
z tego: pomocnicze jednostki naukowe26 422 0000
placówki naukowe6 755 0000
inne jednostki organizacyjne2 539 0000
Działalność Kancelarii PAN21 716 00021 716 000
w tym: upowszechnianie i promocja działalności naukowej1 230 0001 230 000
Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą3 234 0003 234 000
Dotacja podmiotowa dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 0001 274 000
§ 2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych250 000250 000
§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych491 000400 000
§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych2 985 000280 000
ŁĄCZNIE

CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK

83 138 00083 138 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA INWESTYCYJNE DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2019

rozdział

paragraf

Zadanie inwestycyjnewartość szacunkowa w złotych
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN2 796 000,00
6220wykonanie żaluzji (lameli) zewnętrznych od II do IV piętra od strony południowej w budynku Biblioteki Gdańskiej położonym w Gdańsku przy ul. Wałowej 2491 000
6560budowa dźwigu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Pałacu Działyńskich w Poznaniu - Biblioteka Kórnicka, wraz z nadzorem248 000
rewitalizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w Pałacu Staszica - Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie wraz z nadzorem - etap IV, rewitalizacja tarasów900 000
wykonanie izolacji pionowej i poziomej piwnic oraz izolacji poziomej posadzek piwnic i posadzek parteru na gruncie w budynku Muzeum Ziemi w Warszawie, Aleja Na Skarpie 20/26, wraz z nadzorem1 557 000
73095Pozostała działalność680 000
6220zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania400 000
6560siedziba Oddziału PAN we Wrocławiu - rewitalizacja elewacji wschodniej budynku zabytkowego położonego we Wrocławiu przy ul. Podwale 75, wraz z nadzorem280 000
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 Polska Akademia Nauk3 476 000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2019 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

WyszczególnienieDotacja

podmiotowa

§ 2570

Dotacja celowa na kształcenie § 2800Dotacja celowa na wkład własny § 2009Dotacja celowa na inwestycje § 6220Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe26 422 0000091 0001 805 00028 318 000
Biblioteka Gdańska6 140 00091 0006 231 000
Biblioteka Kórnicka4 341 000248 0004 589 000
Archiwum w Warszawie1 863 0001 863 000
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie661 000661 000
Muzeum Ziemi2 558 0001 557 0004 115 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt2 008 0002 008 000
Stacje zagraniczne8 851 00000008 851 000
Centrum Badań Historycznych w Berlinie2 100 0002 100 000
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli1 000 0001 000 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie550 000550 000
Stacja Naukowa w Paryżu1 100 0001 100 000
Stacja Naukowa w Rzymie1 250 0001 250 000
Stacja Naukowa w Wiedniu2 106 0002 106 000
Inne zadania realizowane w ramach działalności zagranicznych stacji naukowych745 000745 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej6 755 0000242 000006 997 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej1 358 0001 358 000
Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej5 397 000242 0005 639 000
Inne jednostki organizacyjne2 539 000000900 0003 439 000
Dom Seniora1 608 0001 608 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie483 000483 000
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie0
Zakład Doświadczalny w Kórniku0
Zakład Działalności Pomocniczej448 000900 0001 348 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 0001 274 000
Instytuty naukowe PAN250 000250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:42 180 00000400 000280 00042 860 000
Działalność organów i korporacji uczonych PAN17 230 00017 230 000
Działalność Kancelarii PAN21 716 000400 000280 00022 396 000
Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą3 234 0003 234 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN79 170 000250 000242 000491 0002 985 00083 138 000

Uzasadnienie

Uchwalona przez Sejm RP w dniu 16 stycznia 2019 roku ustawa budżetowa na rok 2019 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 1 lutego 2019 roku (Dz. U. poz. 198).

Zgodnie z postanowieniami § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254, poz. 1707 i Dz. U. z 2017 r. poz. 2388) "Prezes Akademii, po zasięgnięciu opinii Prezydium Akademii, dokonuje podziału ustalonych w ustawie budżetowej środków budżetowych, o których mowa w ort. 78 ust. 2 ustawy, z przeznaczeniem na realizację określonych zadań i dla poszczególnych jednostek organizacyjnych ".

W dniu 15 lutego 2019 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przeniesieniu części wydatków zapisanych w rozdziale 73095 Pozostała działalność do dwóch innych rozdziałów klasyfikacji budżetowej dotyczących bezpośrednio PAN, a zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 257).

Przedkładana Decyzja stanowi wykonanie postanowień w/w rozprządzenia oraz uwzględnia przeniesienia wydatków w ramach części 67 dokonane decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zaproponowany przez Prezesa PAN podział kwoty 83.138 tys. zł zapisanej w części 67 Polska Akademia Nauk został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydium Akademii na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2019 roku (uchwała Nr 7/2019 oraz Nr 8/2019).