Podpisanie porozumienia z Wydziałem Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. - OpenLEX

Podpisanie porozumienia z Wydziałem Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Akty korporacyjne

Lekarz.2017.5.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 8/17/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie podpisania porozumienia z Wydziałem Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Na podstawie art. 5 pkt 2 i 20 w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyraża się zgodę na podpisanie przez Naczelną Izbę Lekarską porozumienia z Wydziałem prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, którego przedmiotem będzie:
a)
współpraca w zakresie tworzenia programu nauczania studentów studiujących na kierunku "Prawo" prowadzonym na Uniwersytecie SWPS w formie jednolitych studiów magisterskich, w szczególności w zakresie modułów nauczania, które znajdują się w obszarze działania samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
b)
umożliwienie studentom kierunku Prawo na Uniwersytecie SWPS odbywania praktyk w organach odpowiedzialności zawodowej samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
c)
umożliwienie osobom wskazanym przez Naczelną Izbę Lekarską wzięcia udziału w pracach dydaktycznych Uniwersytetu SWPS w zakresie modułów studiów, które zostały opracowane we współpracy z Naczelną Izbą Lekarską
d)
współpraca Stron przy organizacji konferencji naukowych, szkoleń tematycznych i innych wydarzeń edukacyjnych poświęconych zagadnieniom zasad wykonywania zawodu lekarza, przepisów prawa medycznego i przepisów znajdujących zastosowanie w ochronie zdrowia
e)
nieodpłatny udział doradczy kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w niektórych zagadnieniach pojawiających się w pracy organów Naczelnej Izby Lekarskiej.
2. 
Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, będzie przewidywało możliwość udziału we współpracy stron także zainteresowanych okręgowych izb lekarskich.
§  2. 
Upoważnia się Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, aby w uzgodnieniu z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej oraz Naczelnym Sądem Lekarskim ustaliło szczegóły porozumienia, o którym mowa w § 1.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.