Radc.2017.12.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 64/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie planu pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2018

Na podstawie § 57 ust. 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Uchwala się plan pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

PLAN PRACY

Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2018

Wprowadzenie

Plan pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2018 został opracowany na podstawie § 57 ust. 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów (stanowiącego załącznik do Uchwały nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 wrzenia 2008 r.) oraz § 3 ust. 1 Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji (stanowiącego załącznik do uchwały Nr 10/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji). Wskazać również należy na treść § 3a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, zgodnie z którym projekt rocznego planu pracy Ośrodka przygotowuje Kierownik Ośrodka uwzględniając wytyczne Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w zakresie spraw należących do właściwości Ośrodka.

Aktywność podejmowana przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji ma przede wszystkim na celu wspieranie zadań realizowanych przez poszczególne organy Krajowej Rady Radców Prawnych oraz organy działające na szczeblu okręgowym. Ośrodek w szczególności: przygotowuje opinie do projektów aktów normatywnych przesyłanych w ramach konsultacji do KRRP jak i poza nimi; dokonuje analizy stanu prawa samorządowego, przedstawiając w tym zakresie propozycje odpowiednich zmian legislacyjnych w zakresie regulacji prawa wewnętrznego; prowadzi badania nad stanem przepisów bezpośrednio związanych z organizacją i funkcjonowaniem samorządu zawodowego oraz wykonywaniem zawodu radcy prawnego; wspomaga organy i agendy samorządu dokonując interpretacji przepisów związanych z organizacją samorządu oraz z wykonywaniem zawodu radcy prawnego; poprzez działalność Sekcji Historycznej prowadzi aktywność mającą na celu badanie historii i zachowanie tradycji zawodu radcy prawnego.

Powyższe działania podejmowane przez Ośrodek powinny zmierzać do:

(i) wypracowania stanowiska środowiska radców prawnych prezentowanego przez wła ściwe organy samorządu w zakresie zachodzących zmian w prawodawstwie;

(ii) zapewnienia najlepszych warunków świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych;

(iii) wsparcia działań organów samorządu zmierzających do budowy prestiżu zawodu radcy prawnego.

Realizując powyższą aktywność, Ośrodek podejmuje współpracę z organami władzy publicznej w ramach wykonywania zadań samorządu. Ośrodek podejmuje również współpracę z organami innych samorządów zawodowych, instytucjami oraz placówkami naukowymi i badawczymi.

Ośrodek w ramach swojej aktywności wspiera także bieżącą działalność Prezesa, Prezydium KRRP oraz poszczególnych komisji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Plan pracy Ośrodka Badań Studiów i Legislacji na rok 2018 został sporządzony mając przede wszystkim na uwadze konieczność:

(i) stałego wspomagania organów samorządu radców prawnych w zakresie realizacji zadań samorządu wynikających z art. 41 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;

(ii) realizacji zadań postawionych przed organami samorządu, określonych w treści uchwały nr 7/2016 XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie wytycznych działania samorządu radców prawnych na lata 2016-2020;

(iii) reagowania na bieżące wyzwania stawiane ze strony podmiotów i czynników zewnętrznych przed Krajową Radą Radców Prawnych.

Ośrodek korzysta z poszerzającej się grupy osób (radców prawnych) wpisanych na listę ekspertów Ośrodka. Wzrost liczby ekspertów uczestniczących w pracach Ośrodka pozwala nie tylko poszerzać grono ekspertów współpracujących z Ośrodkiem, ale również aktywizować członków całego samorządu na rzecz jakości tworzonego prawa.

I. 

Działalność naukowo-badawcza

1. Ocena stanu ochrony tajemnicy zawodowej radcy prawnego.

W ramach podjętych badań dojdzie do:

- wskazania najważniejszych zagrożeń dla zachowania tajemnicy zawodowej radcy prawnego,

- przedstawienia propozycji adekwatnych zmian ustawowych.

Efektem prowadzonych badań i przyjętych w ich trakcie wyników będzie:

- przygotowanie monografii zbiorowej, przedstawiającej najważniejsze zagrożenia dla ochrony tajemnicy zawodowej radcy prawnego (zob. także pkt 1.1 Działalności wydawniczej);

- opracowanie sposobu monitorowania przez Krajową Radę Radców Prawnych zagrożeń i przejawów łamania tajemnicy zawodowej radcy prawnego.

Termin realizacji - III kwartał 2018 r.

2. Badania nad statusem zawodowym radcy prawnego w kontekście poszerzenia uprawnień zawodowych radców prawnych oraz możliwości wykonywania zawodu w spółce kapitałowej.

Zasadność podjęcia badań w przedmiotowym zakresie wynika z treści Wytycznych Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 4 listopada 2016 r., które w pkt. I (s. 2, akap. 2 Wytycznych) wskazuje wyraźnie na konieczność podjęcia szerokiej dyskusji środowiskowej nad "poszerzeniem uprawnień zawodowych radców prawnych" oraz "możliwością wykonywania zawodu w formie spółki kapitałowej". Wyniki badań w tym zakresie mogą stać się podstawą do przeprowadzenia ww. szerokiej debaty środowiskowej.

Termin realizacji - III kwartał 2018 r.

3. Badania nad statusem radców prawnych zatrudnionych w służbie publicznej.

Termin realizacji - II kwartał 2018 r.

4. Badania prawnoporównawcze dotyczące statusu (zwłaszcza w kontekście niezależności) profesjonalnych pełnomocników procesowych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej

Termin realizacji - III kwartał 2018 r.

5. Badania nad historią zawodu radcy prawnego i samorządu zawodowego radców prawnych (działalność Sekcji Historycznej OBSiL).

Działalność Sekcji Historycznej będzie skupiać się w 2018 r. na:

- wypracowaniu polityki archiwizacyjnej dokumentów samorządu radcowskiego

- archiwizacji historycznych dokumentów znajdujących się w posiadaniu KRRP oraz poszukiwania nowych dokumentów

- przeprowadzania i archiwizowania rozmów z radcami prawnymi oraz innymi osobami mającymi wiedzę dotyczącą historii zawodu i samorządu

- stałym uzupełnianiu materiałów prezentowanych w e-muzeum samorządu zawodowego radców prawnych w miarę gromadzenia odpowiednich materiałów archiwalnych

- współpracy z izbami w zakresie pozyskiwania od nich materiałów archiwalnych dotyczących zagadnień ogólnosamorządowych oraz w zakresie współpracy w budowaniu modułów izbowych w e-muzeum ".

Termin realizacji - sukcesywnie w okresie objętym planem.

6. Ocena stanu regulacji ustawowych, jak i wewnętrznych w zakresie wizytacji.

Efektem będzie przygotowanie raportu dotyczącego potrzeby zmian przepisów dotyczących wizytacji. Potrzeba taka wynika z treści wytycznych Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, jak również jest konsekwencją wyroku TK (sygn. K 30/06) wskazującego na konieczność dokonania przez samorząd zawodowy radców przeglądu przepisów przewidujących wizytację pracy radców prawnych uzyskujących dostęp do zawodu bez odbycia aplikacji oraz zdawania egzaminu.

Termin realizacji - III kwartał 2018 r.

7. Opracowanie informacji dla organów samorządu zawodowego w zakresie stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Podjęcie prac nad informacją dla organów szczebla krajowego i okręgowego samorządu zawodowego radców prawnych wynika z narastającej liczby wniosków o udostępnienie informacji publicznej kierowanych do samorządu.

Termin realizacji - III kwartał 2018 r.

8. Opracowanie polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w kancelarii radcy prawnego uwzględniającego wchodzące od dnia 25 maja 2018 r. rozwiązania prawa unijnego.

3. Aktualizacja i poszerzanie treści kolejnego wydania podręcznika "Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania" pod red. A. Berezy.

Termin realizacji - III i IV kwartał 2018 r.

III. 

Działalność o charakterze zaplecza eksperckiego samorządu radców prawnych i jego organów

1. Udzielanie odpowiedzi na pytania prawne organów okręgowych izb radców prawnych.

Termin realizacji - sukcesywnie w okresie objętym planem.

2. Sporządzanie interpretacji, stanowisk oraz opinii:

- w oparciu o bieżące potrzeby organów samorządu, a dotyczące jego działalności;

- jak również w sytuacjach związanych z powtarzającymi się trudnościami w stosowaniu konkretnych przepisów normatywnych prawa samorządu radców prawnych oraz przepisów dotyczących wykonywania zawodu radcy prawnego.

Termin realizacji - sukcesywnie w okresie objętym planem.

3. Przygotowanie ekspertyz prawnych w sprawach skomplikowanych na potrzeby prowadzonych przez Krajową Radę Radców Prawnych postępowań przed organami administracji, sądami oraz Trybunałem Konstytucyjnym, czy też sądami unijnymi.

Termin realizacji - sukcesywnie w okresie objętym planem.

4. Reagowanie na projekty aktów normatywnych oraz postulaty zmierzające do destabilizacji rynku świadczenia usług prawnych.

Termin realizacji - sukcesywnie w okresie objętym planem.

IV. 

Działalność legislacyjna

1. Opiniowanie projektów aktów prawnych - zwłaszcza dotyczących ustroju państwa, ustroju organów ochrony prawnej, ustroju samorządu radców prawnych, jak i statusu zawodowego radcy prawnego - zarówno przekazywanych do KRRP w ramach konsultacji społecznych, jak i poza nimi.

Termin realizacji - sukcesywnie w okresie objętym planem.

2. Organizowanie grupy eksperckiej biorącej udział w posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych i senackich, czy też konferencjach uzgodnieniowych.

Termin realizacji - sukcesywnie w okresie objętym planem.

3. Analiza systemowa oraz monitorowanie stanu prawa samorządowego celem sygnalizowania kwestii uregulowanych w sposób niewłaściwy bądź niezupełny, a także inicjowanie zmian gwarantujących spójność prawa samorządowego z wprowadzanymi zmianami prawa powszechnie obowiązującego.

Termin realizacji - sukcesywnie w okresie objętym planem.