Radc.2018.12.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 111/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie planu pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2019

Na podstawie § 46 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Uchwala się plan pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2019

Plan pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2019 obejmuje:

1) Kierunki działania samorządu radców prawnych

cząstkowe plany pracy Komisji stałych, centrów i ośrodków działających przy l<RRP oraz członków Prezydium KRRP, którym powierzono określony obszar działalności w ramach samorządu;

2) Kalendarium posiedzeń Krajowej Rady Radców Prawnych i Prezydium KRRP

uwzględnia planowane terminy posiedzeń Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Prezydium KRRP;

3) Kalendarium wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim organizowanych przez Krajową Radę Radców Prawnych i jej agendy lub przez okręgowe izby radców prawnych przy wsparciu organizacyjnym lub finansowym Krajowej Rady Radców Prawnych

obejmuje harmonogram wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim, w które KRRP zaangażowana jest organizacyjnie i/lub finansowo.

Krajowa Rada Radców Prawnych przyjmuje, że w 2019 roku priorytetem w działaniach będą następujące zagadnienia:

1) umacnianie pozycji samorządu radców prawnych i pozycji zawodowej radców prawnych;

2) promowanie pozytywnego wizerunku radców prawnych jako profesjonalnych pełnomocników,

3) wsparcie radców prawnych w podnoszeniu praktycznych umiejętności zawodowych umożliwiających im efektywne konkurowanie na rynku poprzez przygotowanie atrakcyjnej oferty e-learningowej dla wszystkich radców prawnych;

4) unowocześnienie metod i narzędzi technologicznych pomocnych w kształceniu aplikantów radcowskich;

5) podejmowanie w interesie radców prawnych działań wynikających z przynależności do samorządu radców prawnych;

6) zbudowanie nowoczesnych kanałów komunikacji wewnątrz samorządu radców prawnych.

***

1) Kierunki działania samorządu radców prawnych

Aplikacja radcowska

* Monitorowanie realizacji programu aplikacji i przestrzegania postanowień Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (dalej: Regulamin) przez Rady okręgowych izb radców prawnych, w tym przeprowadzanie wizytacji w ośmiu izbach - od 15 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

* Współpraca z Radami okręgowych izb radców prawnych w zakresie przebiegu szkolenia i organizacji zajęć aplikantów pod kątem wypełniania celów szkolenia, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu -do dnia 31 grudnia 2019 r.

* Współpraca w zakresie weryfikacji wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana na zajęciach z poszczególnych przedmiotów, pod kątem celowości i zasadności ujmowania ich w programie szkolenia aplikantów-do dnia 30 listopada 2019 r.

* Prowadzenie dalszych działań i koordynacja prac w zakresie udostępnienia i wdrożenia we wszystkich okręgowych izbach radców prawnych programu komputerowego "Kolokwia" do pisania kolokwiów przy wykorzystaniu przez aplikantów własnego sprzętu komputerowego. Opracowanie wzorca przepisów porządkowych w zakresie pisania kolokwiów z wykorzystaniem programu "Kolokwia" - do dnia 30 czerwca 2019 r.

* Prowadzenie działań i koordynacja prac związanych z opracowaniem "Zasad dobrych praktyk sprawowania patronatu" - do dnia 30 czerwca 2019 r.

* ^ Udział Członków Komisji w VI Ogólnopolskim Forum Aplikantów. Posiedzenie Komisji Aplikacji -maj 2019 r.

* Prowadzenie działań w zakresie przygotowania profesjonalnych narzędzi ewaluacyjnych, służących do identyfikacji obszarów problemowych w sferze aplikacji radcowskiej - do dnia 31 grudnia 2019 r.

* Prowadzenie działań dotyczących przygotowania i opracowania kolejnych trzech pilotażowych zajęć e-learningowych dla aplikantów radcowskich. Opracowanie standardów zajęć e-learningowych dla aplikantów radcowskich - przygotowanie projektu uchwały l<RRP w ww. zakresie - do dnia 31 sierpnia 2019 r.

* Prowadzenie dalszych prac związanych z nowelizacją Regulaminu w zakresie postanowień § 23, § 24, § 28 i innych, wymagających zmian. Przeprowadzenie konsultacji z Radami okręgowych izb radców prawnych - do dnia 31 sierpnia 2019 r.

* Prowadzenie dalszych działań zmierzających do udoskonalania systemu kształcenia aplikantów radcowskich - do dnia 31 grudnia 2019 r.

* Posiedzenia Komisji Aplikacji odbędą się w I, II i IV kwartale 2019 r. Terminy posiedzeń ustalone zostaną w uzgodnieniu z Członkami Komisji, stosownie do bieżących potrzeb.

Etyka i wykonywanie zawodu

1) Dokonanie bieżącej analizy stosowania Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych, Zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych.

2) Bieżące uzupełnianie wydanego w listopadzie 2018 r. zbioru opinii i stanowisk Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu w formie elektronicznej.

3) Bieżąca analiza funkcjonowania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej po trzecim roku jej obowiązywania, z wykorzystaniem informacji pozyskanych od przedstawiciela KRRP w Radzie powołanej przez Ministra Sprawiedliwości, Zespołu powołanego przez KRRP oraz z uwzględnieniem nowelizacji tej ustawy wprowadzanej od 1 stycznia 2019 r.

4) Zgłaszanie wniosków dotyczących konieczności zmian przepisów ustawy o radcach prawnych i w zakresie pozostałych regulacji KRRP odnoszących się do wykonywania zawodu i Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

5) Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć i odpowiedzi na wnioski i zapytania składane do Komisji, a w istotnych sprawach przy pomocy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

6) Wprowadzanie ustaleń forum przewodniczących komisji wykonywania zawodu z wszystkich OIRP z listopada 2018 r.

7) Udział w corocznej konferencji oraz szkoleniu dla sędziów i rzeczników dyscyplinarnych we Wrocławiu.

8) Realizacja zadań Komisji na trzech posiedzeniach plenarnych Komisji oraz rozpatrywanie wniosków i spraw w drodze wymiany korespondencji elektronicznej, w podzespołach dwuosobowych lub indywidualnie, zgodnie z zasadą koordynacji wykonywaną przez jej Przewodniczącego i w oparciu o plan budżetu dla Komisji na 2019 r.

Wspieranie Rozwoju Zawodowego

* Identyfikacja najbardziej istotnych ograniczeń rozwoju zawodowego radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz analiza możliwości likwidacji lub ograniczenia ich źródeł przez działania samorządu zawodowego radców prawnych.

* Podejmowanie działań mających na celu aktywizację najmłodszych stażem radców prawnych i stworzenie im możliwości prezentacji swoich poglądów, potrzeb i oczekiwań związanych z wykonywaniem zawodu, a także uwzględnianie ich kreatywnych inicjatyw przy realizacji zadań przez samorząd.

* Podejmowanie działań na rzecz budowy i rozwoju tożsamości zawodowej radców prawnych i aplikantów, w celu inicjowania działań wewnątrzśrodowiskowych na rzecz wzmacniania statusu zawodowego i poprawy funkcjonalności instytucji prawnych istotnych dla wykonywania zawodu.

Planowane działania zmierzające do realizacji celów:

* Organizacja konferencji poświęconej narzędziom informatycznym wspierającym pracę profesjonalnych pełnomocników oraz dotyczącej przyszłości zawodu radcy prawnego, wyzwaniom, przed jakimi staną radcowie prawni oraz samorząd zawodowy w najbliższej przyszłości.

* Przeprowadzenie konkursu na projekt samorządowych, w celu diagnozy potrzeb i oczekiwań związanych z wykonywaniem zawodu.

* Analiza i realizacja wybranych projektów samorządowy, we współpracy z właściwymi agendami KRRP.

* Organizacja Forum Młodych Radców Prawnych, skierowanego do radców prawnych rozpoczynających wykonywanie zawodu jako stałej formy pomocy i wymiany poglądów.

* Organizacja Forum Aplikantów Radcowskich, którego celem jest zachęcenie aplikantów do dialogu na temat rozwoju aplikacji oraz miejsca i roli aplikantów w samorządzie radców prawnych.

* Przygotowanie materiałów "Na start" dla ślubujących radców prawnych oraz aplikantów radcowskich rozpoczynających aplikację.

* Analiza dostępnych rozwiązań chmurowych oraz programów wspomagających zarządzanie kancelarią.

Promocja praw człowieka i ich ochrona

* Promowanie w imieniu samorządu radców prawnych powszechnego poszanowania praw człowieka oraz podstawowych wolności.

* Reagowanie na pojawiające się naruszenia praw człowieka, organizowanie kampanii medialnych w celu upubliczniania przykładów łamania praw i wolności oraz przygotowywanie projektów stanowisk organów samorządu dotyczących naruszania tych praw.

* Popularyzacja wiedzy o efektywnej ochronie praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, monitorowanie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz monitorowanie stanu wykonywania jego wyroków i decyzji.

* Prowadzenie innych działań przyczyniających się do upowszechniania wiedzy o prawach człowieka i podstawowych wolnościach oraz ich ochronie.

Celem realizacji powyższych zadań w roku bieżącym przewiduje się:

* Organizację konferencji poświęconej prawu do rzetelnego procesu.

* Prowadzenie listy radców prawnych specjalizujących się w prowadzeniu spraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, udostępnianej Sekretariatowi Trybunału na potrzeby osób występujących ze skargą.

* Prowadzenie listy radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników świadczących pomoc prawną osobom zatrzymanym na etapie postępowania przygotowawczego.

* Prowadzenie listy mailingowej członków Komisji Praw Człowieka celem szybkiego reagowania na pojawiające się poważne naruszenia praw człowieka w Polsce i za granicą. W imieniu Komisji Praw Człowieka głos zabierać będzie jej przewodnicząca po uprzedniej autoryzacji ze strony Prezesa lub Prezydium KRRP.

* Organizację dyżurów wybranych członków Komisji Praw Człowieka (w siedzibie KIRP lub w siedzibach macierzystych okręgowych izb radców prawnych - w zależności od uzgodnienia) celem służenia pomocą osobom, których prawa zostały naruszone.

* Monitorowanie ogłoszenia Dyrekcji Generalnej Sprawiedliwość Unii Europejskiej w sprawie naboru wniosków na projekty w obszarze ochrony praw człowieka i przygotowywanie takich wniosków. Konieczne jest zabezpieczenie finansowego wkładu własnego w wysokości 20% wartości projektu.

* Regularne przygotowywanie artykułów do "Radcy Prawnego" oraz do innych mediów w tym na stronę internetową Krajowej Izby Radców Prawnych celem popularyzacji tematyki praw człowieka wśród radców prawnych i w społeczeństwie.

* Współorganizowanie przez Komisję szkoleń z zakresu praw człowieka.

* Monitorowanie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz działań Unii Europejskiej, w szczególności dotyczącego prawa do sądu oraz prawa do pomocy prawnej, ochrony niezależności zawodu radcy prawnego oraz tajemnicy zawodowej.

* Finansowanie tłumaczeń pisemnych z języków obcych na język polski wybranych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka celem ich popularyzacji pośród przedstawicieli zawodów prawniczych w Polsce oraz wszystkich zainteresowanych osób.

* Monitorowanie przestrzegania praw osób niebędących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej oraz podejmowanie interwencji we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

* Wspieranie represjonowanych prawników na świecie poprzez interwencje listowne i nagłaśnianie ich spraw w mediach samorządowych i innych.

* Wspieranie udziału członków Komisji Praw Człowieka w zewnętrznych konferencjach i seminariach poświęconych prawom człowieka (w charakterze prelegentów lub uczestników).

* Organizację trzech posiedzeń Komisji Praw Człowieka KRRP.

Współpraca zagraniczna

* Udział przedstawicieli samorządu radców prawnych w kształtowaniu treści dokumentów wpływających na wykonywanie zawodu radcy prawnego, które powstają za granicą (Rozporządzenia i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego, konwencje Rady Europy itp.).

* Wzmacnianie i poszerzanie wpływu samorządu radców prawnych na politykę, strategię i działalność międzynarodowych organizacji prawniczych (np. wytyczne, stanowiska i modelowe zasady CCBE, IBA i innych międzynarodowych organizacji prawniczych).

* Informowanie KRRP, Dziekanów OIRP i ogółu radców prawnych o działalności międzynarodowych organizacji prawniczych ze szczególnym uwzględnieniem pożytków i korzyści dla każdego radcy prawnego, jakie daje udział przedstawicieli samorządu radców prawnych w tych działaniach;

* Informowanie międzynarodowych organizacji prawniczych o najważniejszych wydarzeniach dotyczących przestrzegania prawa w Polsce;

* Zabieganie o rozpoznawalność zawodu radcy prawnego na forum międzynarodowym;

* Utrzymanie pozytywnego wizerunku samorządu radców prawnych w CCBE i innych międzynarodowych organizacjach prawniczych;

* Włączanie w działalność zagraniczną jak najszerszego grona radców prawnych poprzez promowanie ich udziału w wydarzeniach międzynarodowych oraz wspieranie organizowania takich wydarzeń w Polsce.

Integracja środowiska radców prawnych

* Podejmowanie działań mających na celu integrację radców prawnych i aplikantów radcowskich, inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym, współuczestnictwo w organizowaniu imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych we współpracy z okręgowymi izbami radców prawnych.

* Rozwój portalu Integracyjnego dla Radców Prawnych i Aplikantów (portal) umożliwiającego:

- integrację pozazawodową (hobby, zainteresowania),

- integrację zawodową (zastępstwo procesowe, wymiana doświadczeń, specjalistyczne zagadnienia prawne, informacje o precedensowym orzecznictwie sądowym).

* Analiza możliwości nowych form integracji środowiska radców prawnych.

* Organizacja spotkań integracyjnych będących skutkiem funkcjonowania Portalu oraz będących konsekwencją zgłaszanych propozycji w zakresie organizacji imprez integracyjnych.

* Inicjowanie działań wolontariackich i charytatywnych z udziałem radców prawnych i aplikantów radcowskich.

* Rozpatrywanie wniosków - wg jednolitych zasad uchwalonych przez Komisję po ich akceptacji przez Prezydium KRRP - od okręgowych izb radców prawnych o dofinansowanie wydarzeń integracyjnych organizowanych przez te izby.

* Organizacja czterech posiedzeń, w trakcie których rozpatrywane będą wnioski o udzielenie dofinansowania wydarzeń integracyjnych organizowanych przez okręgowe izby radców prawnych, jak również kwestie związane z organizacją i promocją wydarzeń integracyjnych organizowanych przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Fundusz Seniora

* Udzielanie pomocy finansowej członkom samorządu radców prawnych.

* Organizacja turnusów sanatoryjnych dla radców prawnych.

* Organizacja ogólnopolskiego spotkania Kapituły Funduszu Seniora, Rzeczników i Przewodniczących Klubów Seniora w Katowicach.

* Wspieranie działalności Klubów Seniora, w tym w szczególności ogólnopolskich spotkań integracyjnych dla radców prawnych seniorów w formule "open".

Współpraca z biznesem

* Optymalizacja współpracy z obecnymi partnerami biznesowymi.

* Nawiązanie współpracy z nowymi partnerami biznesowymi.

* Informowanie członków okręgowych izb radców prawnych o bieżących projektach biznesowych.

Promocja zawodu radcy prawnego

* Bieżące wykonywanie działań związanych z obsługą medialną KRRP, promocją samorządu radców prawnych i media publicity. Bieżące reagowanie na informacje prasowe, kontakt z dziennikarzami, współpraca przy tworzeniu materiałów prasowych i telewizyjnych, przygotowywanie informacji dla Prezesa i Prezydium KRRP, przygotowywanie miesięcznych raportów dla KRRP.

* Podejmowanie działań zmierzających do ugruntowania postrzegania samorządu radców prawnych jako samorządu nowoczesnego, szybko reagującego na zamieniającą się rzeczywistość społeczno-polityczną.

* Podejmowanie działań zmierzających do ugruntowania wizerunku radcy prawnego poprzez zastosowanie kampanii holistycznej polegającej na:

- realizację kampanii telewizyjnej z położeniem nacisku w spotach promocyjnych na postrzeganie radcy prawnego z punktu widzenia klienta;

- rozpoczęciu kolejnej edycji kampanii promocyjnej na portalu Facebook, w celu zwiększenia liczby odbiorców komunikatów Krajowej Rady Radców Prawnych;

- wzmocnienie powyższych działań kampanią radiową i internetową.

* Realizacja kampanii informującej o poszczególnych kompetencjach radców prawnych.

* Realizacja kampanii animowanych spotów dotyczących praworządności.

* Wsparcie okręgowych izb radców prawnych poprzez udostępnienie do wykorzystania spotów promujących zawód radcy prawnego.

Biuro i administracja

* Zapewnienie stałej obsługi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezydium oraz komisji, ośrodków i centrów funkcjonujących przy KRRP.

* Realizacja bieżących spraw wpływających do Biura KRRP.

* Stała współpraca z funkcyjnymi członkami Prezydium KRRP.

* Współpraca z legislatorem KRRP przy opracowywaniu projektów uchwał na posiedzenie Prezydium KRRP i KRRP.

* Przygotowywanie umów zlecenia z podmiotami zewnętrznymi.

* Stała współpraca z Sekretarzami okręgowych izb radców prawnych.

* Organizacja spotkań z Dziekanami Rad okręgowych izb radców prawnych.

* Przygotowanie sprawozdania z działalności samorządu dla Prezydenta RP.

* Przygotowanie sprawozdania z działalności Prezydium KRRP w marcu i wrześniu dla Krajowej Rady Radców Prawnych.

* Archiwizacja dokumentacji KRRP.

* Organizacja warsztatu dla członków Prezydium KRRP i KRRP w zakresie zarządzania zadaniami.

* Organizacja szkolenia dla pracowników w ramach podnoszenia kompetencji, w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi Biura KRRP.

* Organizacja uroczystej inauguracji I roku szkoleniowego 2019 aplikacji radcowskiej.

* Organizacja uroczystej gali - Konkurs "Kryształowe Serce Radcy Prawnego".

Rachunkowość zarządcza oraz zarządcza informacja finansowa

* Analiza zasad działalności finansowej samorządu radców prawnych i przedstawienie ewentualnych propozycji zmian obecnej regulacji;

* Wsparcie Prezesa oraz Skarbnika KRRP w analizie finansowej prowadzonej działalności finansowej.

Ponadto plany pracy działających przy Krajowej Radzie Radców Prawnych ośrodków i centrów zostały przyjęte odrębnymi uchwałami:

* Ośrodek Studiów, Badań i Legislacji - Uchwała Nr 110/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2019

* Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych - Uchwała Nr 109/X/2018 KRRP z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie Planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2019

* Centrum Mediacji Gospodarczej - Uchwała Nr 108/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Centrum Mediacji Gospodarczej na rok 2019

* Centrum Edukacji Prawnej - Uchwała Nr 107/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2019

2) Kalendarium posiedzeń Krajowej Rady Radców Prawnych i Prezydium KRRP

10 stycznia 2019 r.Posiedzenie Prezydium KRRP
7 lutego 2019 r.Posiedzenie Prezydium KRRP
7 marca 2019 r.Posiedzenie Prezydium KRRP
15-16 marca 2019 r.Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych, połączone z uroczystą galą konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego"
4 kwietnia 2019 r.Posiedzenie Prezydium KRRP
9 maja 2019 r.Posiedzenie Prezydium KRRP
6 czerwca 2019 r.Posiedzenie Prezydium KRRP
14 -15 czerwca 2019 r.Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych
4 lipca 2019 r.Posiedzenie Prezydium KRRP
8 sierpnia 2019 r.Posiedzenie Prezydium KRRP
5 września 2019 r.Posiedzenie Prezydium KRRP
20-21 września 2019 r.Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych
10 października 2019 r.Posiedzenie Prezydium KRRP
7 listopada 2019 r.Posiedzenie Prezydium KRRP
5 grudnia 2019 r.Posiedzenie Prezydium KRRP
6-7 grudnia 2019 r.Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych

3) Kalendarium wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim organizowanych przez Krajową Radę Radców Prawnych i jej agendy lub przez okręgowe izby radców prawnych przy wsparciu organizacyjnym lub finansowym Krajowej Rady Radców Prawnych

luty/marzec
28.02-03.03czw.-niedz.KRRPXVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie i Snowboardowe Radców Prawnych i Aplikantów, Krynica Zdrój
MAJ
17-19.05śr. -pt.KRRPVI Forum Aplikantów Radcowskich
CZERWIEC
13-16.06czw.-niedz.KRRPIX Rajd Wodno-Lądowy "Mazury Cud Natury" w Mikołajkach
SIERPIEŃ
22-25.08czw.-niedz.KRRPXVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów w Tenisie w Sopocie lub Gdyni
WRZESIEŃ
czw.-niedz.XXX Ogólnopolska Spartakiada Prawników
Październik
śr.-niedz.KRRPXVI Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych w Bystrem
11-13.10pt.-niedz.KRRPForum Młodych Radców Prawnych