Radc.2017.12.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 66/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie planu pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2018

Na podstawie § 46 list. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Uchwala się plan pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2018

Plan pracy Krajowej Rady Radców Prawnych (dalej "KRRP") na rok 2018 obejmuje:
1) Kierunki działania samorządu radców prawnych

cząstkowe plany pracy Komisji stałych, centrów i ośrodków działających przy KRRP oraz członków Prezydium KRRP, którym powierzono określony obszar działalności w ramach samorządu;

2) Kalendarium posiedzeń KRRP i Prezydium KRRP

uwzględnia planowane teπniny posiedzeń KRRP oraz Prezydium KRRP;

3) Kalendarium wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim organizowanych przez KRRP i jej agendy

obejmuje harmonogram wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim, w które KRRP zaangażowana jest organizacyjnie i/lub finansowo.

***

1) Kierunki działania samorządu radców prawnych

Aplikacja radcowska

* Monitorowanie realizacji programu aplikacji i przestrzegania postanowień Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (dalej "Regulamin aplikacji") przez Rady Okręgowych Izb Radców Prawnych (dalej "OIRP"), w tym przeprowadzanie wizytacji w uzasadnionych przypadkach.

* Współpraca z Radami OIRP w zakresie przebiegu szkolenia i organizacji zajęć aplikantów pod kątem wypełniania celów szkolenia, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu aplikacji.

* Weryfikacja wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana na zajęciach z poszczególnych przedmiotów (pod kątem celowości i zasadności ujmowania ich w programach szkolenia).

* Opracowanie i przygotowanie zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2019.

* Kontynuacja analizy programu szkolenia i wynikającej z niego metodyki nauczania w zakresie efektywności nabywania przez aplikantów praktycznych umiejętności odzwierciedlających metodykę pracy radcy prawnego. Poszukiwanie metod wspomagających dalsze podnoszenie jakości szkolenia aplikantów, na podstawie dotychczas zebranych i pozyskiwanych danych i materiałów.

* Poszukiwanie narzędzi pozwalających na istotne zwiększenie efektywności dydaktycznej instytucji patronatu oraz praktyk w sądach, prokuraturach i kancelariach.

* Poszukiwanie narzędzi w zakresie efektywnego nauczania aplikantów umiejętności stosowania w praktyce norm etyki zawodowej oraz kształtowania prawidłowych relacji z klientami i uczestnikami wymiaru sprawiedliwości.

* Kontynuacja działań wspierających Rady OIRP w zakresie przygotowania profesjonalnych narzędzi ewaluacyjnych służących do identyfikacji obszarów problemowych zarówno w sferze organizacyjnej jak i programowej, stanowiących źródło stałej informacji zwrotnej dla prowadzących zajęcia i organizatora szkolenia aplikantów (opracowywanie ankiet we współpracy z jednostką wyspecjalizowaną w tworzeniu ankiet dla celów badawczych).

* Współpraca z Radami OIRP i innymi jednostkami (podmiotami) w zakresie podejmowania efektywnych działań udoskonalających system kształcenia aplikantów radcowskich,

* Opracowanie i przygotowanie szkoleń e-leamingowych dla aplikantów radcowskich stosownie do przepisu uchwały Nr 7/2016 XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie wytycznych działania samorządu radców prawnych na lata 2016-2020.

Etyka i wykonywanie zawodu

* Bieżąca analiza stosowania Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych, Zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych.

* Analiza funkcjonowania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej po drugim roku jej obowiązywania, z wykorzystaniem informacji pozyskanych od przedstawiciela KRRP w Radzie powołanej przez Ministra Sprawiedliwości z uwzględnieniem nowelizacji tej ustawy.

* Bieżąca ocena realizacji postanowień zawartych w Wytycznych przyjętych przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych w dniu 4 listopada 2016 r.

* Zgłaszanie wniosków dotyczących konieczności zmian przepisów ustawy o radcach prawnych oraz w zakresie pozostałych regulacji KRRP odnoszących się do zasad etyki i wykonywania zwodu.

* Przygotowywanie projektów stanowisk i odpowiedzi na wnioski oraz zapytania składane do Komisji, w istotnych sprawach przy pomocy Ośrodka Badań Studiów i Legislacji KRRP.

* Podjęcie działań zmierzających do wydania zbioru opinii i stanowisk Komisji w formie elektronicznej.

* Zorganizowanie forum przewodniczących komisji wykonywania zawodu OIRP.

* Udział w konferencji dla sędziów i rzeczników dyscyplinarnych we Wrocławiu.

Wspieranie rozwoju zawodowego

* Identyfikacja najbardziej istotnych ograniczeń rozwoju zawodowego radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz analiza możliwości likwidacji lub ograniczenia ich źródeł przez działania samorządu zawodowego radców prawnych.

* Podejmowanie działań mających na celu aktywizację najmłodszych stażem radców prawnych i stworzenie im możliwości prezentacji swoich poglądów, potrzeb i oczekiwań związanych z wykonywaniem zawodu, a także uwzględnianie ich kreatywnych inicjatyw przy realizacji zadań przez samorząd.

* Podejmowanie działań na rzecz budowy i rozwoju tożsamości zawodowej radców prawnych i aplikantów, w celu inicjowania działań wewnątrzśrodowiskowych na rzecz wzmacniania statusu zawodowego i poprawy funkcjonalności instytucji prawnych istotnych dla wykonywania zawodu.

Planowane działania zmierzające do realizacji celów:

* Określenie optymalnych metod i technik badawczych służących identyfikacji ograniczeń rozwoju zawodowego radców prawnych i aplikantów radcowskich.

* Przeprowadzenie, przy współpracy okręgowych izb, wstępnych badań środowiska radcowskiego, w szczególności pod kątem diagnozy potrzeb i oczekiwań związanych z wykonywaniem zawodu.

* Organizacja Forum Młodych Radców Prawnych, skierowanego do radców prawnych rozpoczynających wykonywanie zawodu jako stałej formy pomocy i wymiany poglądów.

* Organizacja Forum Aplikantów Radcowskich, którego celem jest zachęcenie aplikantów do dialogu na temat procesu kształcenia w ramach aplikacji oraz miejsca i roli aplikantów w samorządzie radców prawnych.

* Organizacja konferencji dotyczącej przyszłości zawodu radcy prawnego, poświęconej w szczególności szansom i zagrożeniom dla rozwoju zawodu oraz wyzwaniom, przed jakimi staną radcowie prawni oraz samorząd zawodowy w najbliższej przyszłości.

* Organizacja konferencji poświęconej narzędziom informatycznym wspierającym sądy i profesjonalnych pełnomocników.

Promocja praw człowieka i ich ochrona

* Promowanie w imieniu samorządu radców prawnych powszechnego poszanowania praw człowieka oraz podstawowych wolności;

* Reagowanie na pojawiające się naruszenia praw człowieka, organizowanie kampanii medialnych w celu upubliczniania przykładów łamania praw i wolności oraz przygotowywanie projektów stanowisk organów samorządu dotyczących naruszania tych praw;

* Popularyzacja wiedzy o efektywnej ochronie praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, monitorowanie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz monitorowanie stanu wykonywania jego wyroków i decyzji;

* Prowadzenie innych działań przyczyniających się do upowszechniania wiedzy o prawach człowieka i podstawowych wolnościach oraz ich ochronie.

Celem realizacji powyższych zadań w roku bieżącym:

* Organizacja konferencji pod hasłem przewodnim: "społeczeństwo obywatelskie", poświęconej gwarancjom konstytucyjnym i europejskim przestrzegania praw podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem roli niezawisłych sądów i niezależności zawodów prawniczych.

* Bieżące aktualizowanie listy radców prawnych specjalizujących się w prowadzeniu spraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i jej udostępnienie Sekretariatowi Trybunału na potrzeby osób występujących ze skargą.

* Przygotowanie propozycji dla okręgowych izb radców prawnych dotyczących szczegółowych tematów, które mogłyby być realizowane w trakcie aplikacji radcowskiej i szkolenia ustawicznego radców prawnych oraz organizacja szkoleń z wybranych zagadnień dotyczących praw człowieka i podstawowych wolności.

* Udział w charakterze partnera stowarzyszeniowego w projekcie dotyczącym zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz promocji praw osób LGBT, skierowanym do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów, pełnomocników procesowych, policji).

* Współpraca m.in. z Rzecznikiem Praw Człowieka, Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Helsińską Fundacją Praw Człowieka w zakresie popularyzacji znajomości orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka poprzez współudział w tłumaczeniu i publikacji wybranych orzeczeń ETPCz.

* Współpraca z polskim punktem kontaktowym projektu HELP Rady Europy celem promowania udziału radców prawnych w szkoleniach HELP z zakresu praw człowieka.

* Kontynuacja monitorowania orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz działań Unii Europejskiej, w szczególności dotyczącego prawa do sądu oraz prawa do pomocy prawnej, ochrony niezależności zawodu radcy prawnego oraz tajemnicy zawodowej.

* Bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Ministra Spraw Zagranicznych ds. wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

* Monitorowanie przestrzegania praw osób niebędących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej oraz podejmowanie interwencji we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

* Wspieranie represjonowanych prawników na świecie poprzez interwencje listowne i nagłaśnianie ich spraw w mediach samorządowych i innych.

Współpraca zagraniczna

* Udział przedstawicieli samorządu radców prawnych w kształtowaniu treści dokumentów wpływających na wykonywanie zawodu radcy prawnego, które powstają za granicą (Rozporządzenia i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego, konwencje Rady Europy itp.).

* Wzmacnianie i poszerzanie wpływu samorządu radców prawnych na politykę, strategię i działalność międzynarodowych organizacji prawniczych (np. wytyczne, stanowiska i modelowe zasady CCBE, IB A i innych międzynarodowych organizacji prawniczych).

* Informowanie KRRP, Dziekanów Rad OIRP i ogółu radców prawnych o działalności międzynarodowych organizacji prawniczych ze szczególnym uwzględnieniem pożytków i korzyści dla każdego radcy prawnego, jakie daje udział przedstawicieli samorządu radców prawnych w tych działaniach;

* Informowanie międzynarodowych organizacji prawniczych o najważniejszych wydarzeniach dotyczących przestrzegania prawa w Polsce;

* Zabieganie o rozpoznawalność zawodu radcy prawnego na forum międzynarodowym;

* Utrzymanie pozytywnego wizerunku samorządu radców prawnych w CCBE i innych międzynarodowych organizacjach prawniczych;

* Włączanie w działalność zagraniczną jak najszerszego grona radców prawnych poprzez promowanie ich udziału w wydarzeniach międzynarodowych oraz wspieranie organizowania takich wydarzeń w Polsce.

Integracja środowiska radców prawnych

* Podejmowanie działań mających na celu integrację radców prawnych i aplikantów radcowskich, inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym, współuczestnictwo w organizowaniu imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych we współpracy z OIRP.

* Rozwój Portalu Integracyjnego dla Radców Prawnych i Aplikantów (Portal) umożliwiaj ącego:

* integrację pozazawodową (hobby, zainteresowania),

* integrację zawodową (zastępstwo procesowe, wymiana doświadczeń, specjalistyczne zagadnienia prawne, informacje o precedensowym orzecznictwie sądowym).

* Analiza możliwości nowych form integracji środowiska radców prawnych.

* Organizacja spotkań integracyjnych będących skutkiem funkcjonowania Portalu oraz będących konsekwencją zgłaszanych propozycji w zakresie organizacji imprez integracyjnych.

* Inicjowanie działań wolontariackich i charytatywnych z udziałem radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Fundusz Seniora

* Udzielanie pomocy finansowej członkom samorządu radców prawnych.

* Organizacja turnusów sanatoryjnych dla radców prawnych.

* Organizacja ogólnopolskiego spotkania Kapituły Funduszu Seniora, Rzeczników i Przewodniczących Klubów Seniora w Katowicach.

* Wspieranie działalności Klubów Seniora, w tym w szczególności ogólnopolskich spotkań integracyjnych dla radców prawnych seniorów w formule "open".

Promocja zawodu radcy prawnego

* Realizacja kampanii promocji zawodu radcy prawnego z wykorzystaniem spotów reklamowych w stacjach telewizyjnych.

* Realizacja kampanii promocji zawodu za pośrednictwem mediów społecznościowych.

* Przygotowanie filmów popularyzujących korzystanie z usług radców prawnych z uwzględnieniem możliwości korzystania z nich przez okręgowe izby radców prawnych w swoich kampaniach wizerunkowych lub podczas zajęć edukacyjnych w szkołach.

* Przeprowadzenie badań socjologicznych dotyczących klientów kancelarii prawnych jako kontynuacja projektu badawczego zapoczątkowanego w 2017 roku.

* Organizacja szkolenia rzeczników prasowych okręgowych izb radców prawnych.

* Stworzenie platformy komunikacyjnej dla rzeczników prasowych okręgowych izb radców prawnych.

Biuro i administracja

* Zapewnienie stałej obsługi KRRP, Prezydium KRRP oraz komisji, ośrodków i centrów funkcjonujących przy KRRP.

* Realizacja bieżących spraw wpływających do Biura KRRP.

* Stała współpraca z funkcyjnymi członkami Prezydium KRRP.

* Współpraca z legislatorem KRRP przy opracowywaniu projektów uchwał na posiedzenie Prezydium KRRP i KRRP.

* Przygotowywanie umów zlecenia z podmiotami zewnętrznymi.

* Stała współpraca z Sekretarzami Rad OIRP.

* Organizacja spotkań z Dziekanami Rad OIRP.

* Przygotowanie sprawozdania z działalności samorządu dla Prezydenta RP.

* Przygotowanie sprawozdania z działalności Prezydium KRRP w marcu i wrześniu dla KRRP.

* Wdrożenie procedury bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

* Archiwizacja dokumentacji KRRP.

* Organizacja warsztatu dla członków Prezydium KRRP i KRRP w zakresie zarządzania zadaniami.

* Organizacja szkolenia dla pracowników w ramach podnoszenia kompetencji, w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi Biura KRRP.

* Organizacja uroczystej inauguracji I roku szkoleniowego 2017 aplikacji radcowskiej.

* Organizacja uroczystej gali - Konkurs "Kryształowe Serce Radcy Prawnego".

Rachunkowość zarządcza oraz zarządcza informacja finansowa

* Analiza zasad działalności finansowej samorządu radców prawnych i przedstawienie ewentualnych propozycji zmian obecnej regulacji;

* Wsparcie Prezesa oraz Skarbnika KRRP w analizie finansowej prowadzonej działalności finansowej.

Ponadto plany pracy działających przy KRRP ośrodków i centrów zostały przyjęte odrębnymi uchwałami:

* Ośrodek Studiów, Badań i Legislacji - uchwała Nr 164/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2018.

* Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych - uchwała Nr 165/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie Planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2018.

* Centrum Mediacji Gospodarczej - uchwała Nr 162/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Centrum Mediacji Gospodarczej na rok 2018.

* Centrum Edukacji Prawnej - uchwała Nr 161/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2018.

2) Kalendarium posiedzeń KRRP i Prezydium KRRP

18 stycznia 2018 r.Posiedzenie Prezydium KRRP
15 lutego 2018 r.Posiedzenie Prezydium KRRP
15 marca 2018 r.Posiedzenie Prezydium KRRP
16-17 marca 2018 r.Posiedzenie KRRP połączone z uroczystą galą konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego"
12 kwietnia 2018 r.Posiedzenie Prezydium KRRP
17 maja 2018 r.Posiedzenie Prezydium KRRP
7 czerwca 2018 r.Posiedzenie Prezydium KRRP
8-9 czerwca 2018 r.Posiedzenie KRRP w Toruniu
12 lipca 2018 r.Posiedzenie Prezydium KRRP
9 sierpnia 2018 r.Posiedzenie Prezydium KRRP
6 września 2018 r.Posiedzenie Prezydium KRRP
21-22 września 2018 i.Posiedzenie KRRP
18 października 2018 r.Posiedzenie Prezydium KRRP
15 listopada 2018 r.Posiedzenie Prezydium KRRP
7-8 grudnia 2018 r.Posiedzenie KRRP
13 grudnia 2018 r.Posiedzenie Prezydium KRRP

3) Kalendarium wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim organizowanych przez KRRP i jej agendy

MARZEC
1-4 marcaczw.-niedz.KRRPXV Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie i Snowboardowe Radców Prawnych i Aplikantów, Krynica Zdrój
CZERWIEC
14-17 czerwcaczw.-

niedz.

KRRPVIII Rajd Wodno-Lądowy "Mazury Cud Natury" w Mikołajkach
SIERPIEŃ
23-26 sierpniaczw.-

niedz.

KRRPXVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie w Sopocie lub Gdyni
WRZESIEŃ
3-7

października

śr.-niedz.KRRPXV Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych w Bystrem